C语言求1-100的平方和,利用递归函数和普通函数实现

1.利用递归实现

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int A(int i)
{
  if(i>0) return i*i+A(i-1);
  else return 0;
}

int main()
{
  int s;
  s = A(100);
  printf("平方和为:\n");
  printf("%u",s);
  return 0;
}

2.利用普通函数实现

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int A()
{
  int s,i;
  s = 0;
  for(i = 1;i<101;i++)
  s+=(i*i);
  return s;
}

int main()
{
  int a;
  a=A();
  printf("平方和为:\n");
  printf("%u", a);
  return 0;
}

祝君好运。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭