python中字符串和列表去重,保持原来顺序不变

使用的是python的集合set()

下面是两个简单的例子:

>>> l=[9,0,1,2,3,3,4,5,6,45,67,77,6,45,8]
>>> ll=list(set(l))
>>> ll.sort(key=l.index)
>>> ll
[9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45, 67, 77, 8]
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> s="abcdabcd1234uiopppl"
>>> ss=set(s)
>>> ss=list(set(s))
>>> ss.sort(key=s.index)
>>> ss
['a', 'b', 'c', 'd', '1', '2', '3', '4', 'u', 'i', 'o', 'p', 'l']
>>> print ''.join(ss)
abcd1234uiopl
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页