[BZOJ2594][Wc2006]水管局长数据加强版(kruskal+lct)

版权声明:转载请注明出处:http://blog.csdn.net/clove_unique https://blog.csdn.net/Clove_unique/article/details/68940710

题目描述

传送门

题解

写lct就应该有那种誓死不看板子的气魄。

这道题思路还是很清晰的,维护一棵最小生成树,每一次找树链上权值最大的边
删边变成倒序加边
最开始的时候用没有删的边kruskal直接最小生成树
动态的话就是维护一棵lct,每一次加边的时候先找树链上的最大边,如果最大边大于当前边就把最大边砍掉,把当前边加进去
lct一遍敲√然而预处理错了,gg

代码

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<cmath>
using namespace std;

int n,m,q,sz,L[100005],R[100005];
struct data{int x,y,z,opt;}e[1000005],t[100005];
int fa[100005],tot,point[1100005],nxt[2200005],v[2200005];
int f[1100005],ch[1100005][2],val[1100005],maxn[1100005],rev[1100005],stack[1100005],pt[1100005][2],ans[100005];

//---------------------init--------------------------
int read()
{
  int x=0;char ch=getchar();
  while (ch<'0'||ch>'9') ch=getchar();
  while (ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
  return x;
}
int cmpxy(data a,data b)
{
  return a.x<b.x||(a.x==b.x&&a.y<b.y);
}
int dvd(int l,int r,int x)
{
  int mid;
  while (l<=r)
  {
    mid=(l+r)>>1;
    if (e[mid].y==x) return mid;
    else if (e[mid].y>x) r=mid-1;
    else l=mid+1;
  }
}
int cmpoptz(data a,data b)
{
  return a.opt<b.opt||(a.opt==b.opt&&a.z<b.z);
}
int ufs(int x)
{
  if (x==fa[x]) return x;
  fa[x]=ufs(fa[x]);
  return fa[x]; 
}
void adde(int x,int y)
{
  ++tot; nxt[tot]=point[x]; point[x]=tot; v[tot]=y;
  ++tot; nxt[tot]=point[y]; point[y]=tot; v[tot]=x;
}
void dfs(int x,int fa)
{
  if (fa) f[x]=fa;
  for (int i=point[x];i;i=nxt[i])
    if (v[i]!=fa)
      dfs(v[i],x);
}
//--------------------lct-----------------------------
bool isroot(int x)
{
  return ch[f[x]][0]!=x&&ch[f[x]][1]!=x;
}
int get(int x)
{
  return ch[f[x]][1]==x;
}
void update(int x)
{
  int loc=x;
  if (ch[x][0])
  {
    if (val[maxn[ch[x][0]]]>val[loc])
      loc=maxn[ch[x][0]];
  }
  if (ch[x][1])
  {
    if (val[maxn[ch[x][1]]]>val[loc])
      loc=maxn[ch[x][1]];
  }
  maxn[x]=loc;
}
void pushdown(int x)
{
  if (x&&rev[x])
  {
    if (ch[x][0]) rev[ch[x][0]]^=1;
    if (ch[x][1]) rev[ch[x][1]]^=1;
    swap(ch[x][0],ch[x][1]);
    rev[x]=0;
  }
}
void rotate(int x)
{
  int old=f[x],oldf=f[old],wh=get(x);
  if (!isroot(old)) ch[oldf][ch[oldf][1]==old]=x;
  f[x]=oldf;
  ch[old][wh]=ch[x][wh^1];
  if (ch[old][wh]) f[ch[old][wh]]=old;
  ch[x][wh^1]=old;
  f[old]=x;
  update(old);
  update(x);
}
void splay(int x)
{
  int top=0;stack[++top]=x;
  for (int i=x;!isroot(i);i=f[i]) stack[++top]=f[i];
  for (int i=top;i;--i) pushdown(stack[i]);

  for (int fa;!isroot(x);rotate(x))
    if (!isroot(fa=f[x]))
      rotate((get(x)==get(fa))?fa:x);
}
void access(int x)
{
  int t=0;
  for (;x;t=x,x=f[x])
  {
    splay(x);
    ch[x][1]=t;
    update(x);
  }
}
void reverse(int x)
{
  access(x);
  splay(x);
  rev[x]^=1;
}
int find(int x)
{
  access(x);
  splay(x);
  while (ch[x][0]) x=ch[x][0];
  return x;
}
void link(int x,int y)
{
  reverse(x);
  f[x]=y;
  splay(x);
}
void cut(int x,int y)
{
  reverse(x);
  access(y);
  splay(y);
  ch[y][0]=f[x]=0;
}
//-----------------operation--------------------------
int query(int x,int y)
{
  reverse(x);
  access(y);
  splay(y);
  return maxn[y];
}
void add(int x,int y,int z)
{
  if (find(x)==find(y))
  {
    int loc=query(x,y);
    if (val[loc]<=z) return;
    cut(loc,pt[loc][0]);
    cut(loc,pt[loc][1]);
  }
  ++sz;
  val[sz]=z;
  pt[sz][0]=x,pt[sz][1]=y;
  link(x,sz);
  link(y,sz);
}
//---------------------main---------------------------
int main()
{
  n=read();m=read();q=read();
  for (int i=1;i<=m;++i)
  {
    e[i].x=read(),e[i].y=read(),e[i].z=read();
    if (e[i].x>e[i].y) swap(e[i].x,e[i].y);
  }
  sort(e+1,e+m+1,cmpxy);
  L[e[1].x]=1;R[e[m].x]=m;
  for (int i=2;i<=m;++i)
    if (e[i-1].x!=e[i].x) R[e[i-1].x]=i-1,L[e[i].x]=i;
  for (int i=1;i<=q;++i)
  {
    t[i].opt=read(),t[i].x=read(),t[i].y=read();
    if (t[i].x>t[i].y) swap(t[i].x,t[i].y);
    if (t[i].opt==2)
    {
      int loc=dvd(L[t[i].x],R[t[i].x],t[i].y);
      t[i].z=e[loc].z;
      e[loc].opt=1;
    }
  }
  sort(e+1,e+m+1,cmpoptz);
  int cnt=0;
  for (int i=1;i<=n;++i) fa[i]=i;
  sz=n;
  for (int i=1;i<=m;++i)
    if (!e[i].opt)
    {
      int f1=ufs(e[i].x),f2=ufs(e[i].y);
      if (f1!=f2)
      {
        ++sz;val[sz]=e[i].z;
        pt[sz][0]=e[i].x;
        pt[sz][1]=e[i].y;
        adde(e[i].x,sz);
        adde(e[i].y,sz);
        fa[f1]=f2;
      }
      if (cnt==n-1) break;
    }
    else break;
  dfs(1,0);
  for (int i=q;i>=1;--i)
  {
    if (t[i].opt==1) 
    {
      int loc=query(t[i].x,t[i].y);
      ans[i]=val[loc];
    }
    else add(t[i].x,t[i].y,t[i].z);
  }
  for (int i=1;i<=q;++i)
    if (t[i].opt==1) printf("%d\n",ans[i]);
}
阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页