@RequestMapping 和 @GetMapping @PostMapping 区别

@RequestMapping 和 @GetMapping @PostMapping 区别

@RequestMapping   和  @GetMapping @PostMapping 区别

 

@GetMapping是一个组合注解,是@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)的缩写。

 

@PostMapping是一个组合注解,是@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)的缩写。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试