[bzoj2331][SCOI2011]地板【插头dp】

【题目链接】
 https://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2331
【题解】
 可以用插头dp的方式表示状态。
 每一位用一个三进制位表示,0表示没有木块向该方向连通,1表示有木块,且还未拐弯。2表示有木块并且拐弯了。
 时间复杂度O(NM22M+2),N>M
 

/* --------------
  user Vanisher
  problem bzoj-2331 
----------------*/
# include <bits/stdc++.h>
# define  ll   long long
# define  inf   0x3f3f3f3f
# define  P    20110520
# define  N    110
# define  T    11
using namespace std;
int read(){
  int tmp=0, fh=1; char ch=getchar();
  while (ch<'0'||ch>'9'){if (ch=='-') fh=-1; ch=getchar();}
  while (ch>='0'&&ch<='9'){tmp=tmp*10+ch-'0'; ch=getchar();}
  return tmp*fh;
}
vector <int> g[2],f[2];
int n,m,f1,f2,nex[N],now[N],h[1<<(2*T)],lim;
char mp[N][N],ne[N][N];
int getnum(){
  int cnt=0;
  for (int i=0; i<=m; i++) cnt=cnt+(nex[i]<<(i*2));
  return cnt;
}
void join(int num){
  int tmp=getnum();
  if (h[tmp]==-1){
    h[tmp]=g[f2].size();
    g[f2].push_back(tmp);
    f[f2].push_back(num);
  }
  else f[f2][h[tmp]]=(f[f2][h[tmp]]+num)%P;
}
int main(){
  n=read(), m=read();
  for (int i=0; i<n; i++)
    scanf("\n%s",mp[i]);
  if (n<m){
    for (int i=0; i<n; i++)
      for (int j=0; j<m; j++)
        ne[j][i]=mp[i][j];
    swap(n,m);
    for (int i=0; i<n; i++)
      for (int j=0; j<m; j++)
        mp[i][j]=ne[i][j];
  }
  f1=0, f2=1, lim=1<<(2*m+2);
  g[f1].push_back(0); f[f1].push_back(1);
  memset(h,-1,sizeof(h));
  for (int i=0; i<n; i++){
    for (int j=0; j<m; j++){
      for (unsigned k=0; k<g[f1].size(); k++){
        int tmp=g[f1][k], num=f[f1][k]; 
        if (tmp>=lim) continue;
        for (int t=0; t<=m; t++) now[t]=nex[t]=(tmp>>(t*2))&3;
        if (mp[i][j]=='*'){
          if (now[j]==0&&now[j+1]==0) join(num);
        }
        else {
          if (now[j]==0&&now[j+1]==0){
            nex[j]=2, nex[j+1]=2; join(num);
            nex[j]=1, nex[j+1]=0; join(num);
            nex[j]=0, nex[j+1]=1; join(num);
          }
          if (now[j]!=0&&now[j+1]==0){
            if (now[j]==1){
              nex[j]=2, nex[j+1]=0; join(num);
              nex[j]=0, nex[j+1]=1; join(num);
            }
            else {
              nex[j]=0, nex[j+1]=2; join(num);
              nex[j]=0, nex[j+1]=0; join(num);
            }
          }
          if (now[j]==0&&now[j+1]!=0){
            if (now[j+1]==1){
              nex[j]=1, nex[j+1]=0; join(num);
              nex[j]=0, nex[j+1]=2; join(num);
            }
            else {
              nex[j]=2, nex[j+1]=0; join(num);
              nex[j]=0, nex[j+1]=0; join(num);
            }
          }
          if (now[j]==1&&now[j+1]==1){
            nex[j]=0, nex[j+1]=0; join(num);
          }
        }
      }
      g[f1].clear(), f[f1].clear();
      for (unsigned k=0; k<g[f2].size(); k++) h[g[f2][k]]=-1;
      swap(f1,f2);
    }
    for (unsigned k=0; k<g[f1].size(); k++)   g[f1][k]<<=2;
  }
  for (unsigned i=0; i<g[f1].size(); i++)
    if (g[f1][i]==0){
      printf("%d\n",f[f1][i]);
      return 0;
    }
  printf("0\n");
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试