ZCMU - 1111: 松哥的困惑II

版权声明:本文为博主原创文章,转载前动动小手点个【赞】吧~ https://blog.csdn.net/Dream_Weave/article/details/79967806

题目链接:点击打开链接


题目大意:略。


解题思路:多重背包。


AC 代码

#include<bits/stdc++.h>

#define mem(a,b) memset(a,b,sizeof a)

using namespace std;

typedef long long ll;

const int MAXN = 10005;

int dp[MAXN];
int val[MAXN],weight[MAXN],num[MAXN];
int n,m,init;

void ZeroOne_Pack(int val,int weight,int m)
{
//  for(int j=m;j>=weight;j--)
//    dp[j]=max(dp[j],dp[j-weight]+val);

  // 特殊情况,需要还原到原先最初 01背包 写法 j==[m,0]
  for(int j=m-1;j>=0;j--) // 这里 j 从 m-1 开始是因为 j 如果从 m 开始(也可以)但结果不变,没意义
  {
    if(j+weight>m)
      dp[m]=min(dp[m],dp[j]+val); // 类似 j+weight-weight
    else
      dp[j+weight]=min(dp[j+weight],dp[j]+val);
  }
}

void Complete_Pack(int val,int weight,int m)
{
//  for(int j=weight;j<=m;j++)
//    dp[j]=max(dp[j],dp[j-weight]+val);

  // 类似 01背包 一样修改,只需修改 完全背包 j 的特性即可
  for(int j=0;j<=m-1;j++)
  {
    if(j+weight>m)
      dp[m]=min(dp[m],dp[j]+val);
    else
      dp[j+weight]=min(dp[j+weight],dp[j]+val);
  }
}

int Multi_Pack(int val[],int weight[],int n,int m)
{
  for(int i=0;i<MAXN;i++) dp[i]=init;
  dp[0]=0; // 避免 max/min 函数使用时,一直是init数据

  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    if(num[i]*weight[i]>m)
    {
      Complete_Pack(val[i],weight[i],m);
    }
    else
    {
      int k=1;
      while(k<num[i])
      {
        ZeroOne_Pack(k*val[i],k*weight[i],m);
        num[i]-=k;
        k<<=1;
      }
      ZeroOne_Pack(num[i]*val[i],num[i]*weight[i],m);
    }
  }
  return dp[m];
}

int main()
{
  int n,m;
  while(~scanf("%d%d",&n,&m))
  {
    for(int i=0;i<n;i++)
      scanf("%d",&weight[i]);
    for(int i=0;i<n;i++)
      scanf("%d",&val[i]);
    int msum=0;
    init=0;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      scanf("%d",&num[i]);
      msum+=num[i]*weight[i];
      init+=num[i]*val[i]; // 为初始化 dp[] 做准备,当然自定义一个数据也可,但可能发生意外,算出上界保险
    }

    Multi_Pack(val,weight,n,m);
    printf(msum<m?"Impossible\n":"%d\n",dp[m]);
  }

  return 0;
}
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页