ACM模板——排列 - 不重复全排列(DFS + 计数 + 附加规则)

版权声明:本文为博主原创文章,转载前动动小手点个【赞】吧~ https://blog.csdn.net/Dream_Weave/article/details/80692126

说明:不重复排列:指的是排列当中没有重复的序列,不是说里面的元素没有重复。

附加规则:针对:1 2 2 3 4 5(六个数字)

1、数字4 不能放在第三位置上。

2、数字3 和 数字5 不能相邻(不包括首尾)。

#include<bits/stdc++.h>
#include<cmath>

#define mem(a,b) memset(a,b,sizeof a)
#define INF 0x3f3f3f3f

using namespace std;

typedef long long ll;

int n,m,cnt,used[10],rcd[6],a[10];

void init()
{
  m=cnt=0;
  mem(rcd,0);
  mem(used,0);
}

void dfs(int l)
{
  if(l==n)
  {
    for(int i=0;i<n;i++)
      printf("%d ",rcd[i]);
    puts("");
    cnt++;
    return;
  }

  for(int i=0;i<m;i++)
  {
    if(used[i]>0 && !(a[i]==4&&l==2)) // used[i]还有个数 && 数字4 不能放在第三个位置上
    {
      // 数字5 和 数字3 不能相邻,不包括首尾
      if(l-1>=0&&a[i]==5&&rcd[l-1]==3 || l-1>=0&&a[i]==3&&rcd[l-1]==5)
        continue;

      used[i]--;
      rcd[l]=a[i];
      dfs(l+1);
      used[i]++;
    }
  }
}

int main()
{
  while(~scanf("%d",&n))
  {
    init();
    int val,j;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      scanf("%d",&val);
      for(j=0;j<m;j++)
      {
        if(a[j]==val)
        {
          used[j]++; break;
        }
      }

      if(j==m) a[m]=val,used[m++]=1;
    }

    dfs(0);
    printf("cnt == %d\n",cnt);
  }

  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试