C++类的函数指针成员

一、函数指针基础

1. C/C++ 函数指针使用总结

2. C++ 函数指针取地址与取值

二、类的函数指针成员

前面两篇文章中提到,函数指针也是一种指针变量,因此将函数指针指向参数和返回值(也就是函数签名)相同、但实现不同的函数,通过函数指针来调用函数时,就能表现出不同的行为。

通常来将,类的函数指针成员可以指向这三类函数:

1. 普通函数,直接赋值,''函数指针''="函数名"

2. 类的友元函数,直接赋值,''函数指针''="函数名"。类的友元函数可以访问类的私有变量。

3. 类的静态成员函数,赋值,''函数指针''="类名::函数名".

需要指出的是,类的函数指针无法指向非静态成员。

三、例子

这部分给出函数指针指向类的静态函数的例子,为了能在静态函数中访问类的成员,在静态函数中增加一个参数来指向一个实例。

/**
 * 1.Array是一个模板类,作用类似于一个vector,但是只实现了部分函数。
 * 最大的特点是在多线程环境下通过指针访问数组的元素的是安全的,不会
 * vector一样出现非法指针,详见博客:
 * https://blog.csdn.net/DumpDoctorWang/article/details/79966945
 *
 * 2.设计思想是,每当向Array数组的末尾push一个元素时,不是直接将数
 * 据本身放进数据容器,而是new一块空间,把数据的值放进去,由于new
 * 的空间需要手动释放才会失效,因此通过指针访问数组的元素时,除非手
 * 动释放了空间,都不会出现异常。然后将新分配空间的指针存储在vector
 * 里,这样就可以通过指针访问数组元素。这部分详见push()的实现。
 *
 * 3.这个类实现了一种可以在参数不同的情况下,调用同一个成员函数表现出
 * 不同的行为的代码。具体思想是:
 * 首先定义一个函数指针f,在构造函数中根据参数的不同将f指向本类的参数
 * 相同、实现不同的静态函数。在调用的时候,就通过指针f来调用函数。这样
 * ,在不同参数下,通过调用指针f就表现出不同的行为。一些说明:
 * 为什么定义函数指针f?函数指针可以指向参数和返回值都相同的,但实现不
 * 同的函数,因此,通过指针f调用函数时,就可以表现出不同的行为。
 * 为什么使用静态函数?因为函数指针不能指向非静态成员函数,编译器会报错。
 */

#ifndef MY_ARRAY_H
#define MY_ARRAY_H

#include <vector>
#include <stdexcept>
#include <mutex>

template<typename T>
class Array {
public:
  /**
   * 构造函数,根据参数的不同使函数指针指向不同的友元函数
   * @param singleThread true时指向单线程版本,为false时指向多线程版本
   */
  explicit Array(bool singleThread){
    if(singleThread) {//使函数指针指向单线程版本的函数
      push_agent = Array<T>::push_s;
      ptr_agent = Array<T>::ptr_s;
      get_agent = Array<T>::get_s;
      set_agent = Array<T>::set_s;
    } else{//使函数指针指向多线程版本的函数
      push_agent = Array<T>::push_m;
      ptr_agent = Array<T>::ptr_m;
      get_agent = Array<T>::get_m;
      set_agent = Array<T>::set_m;
    }
  }
  virtual ~Array() {
    clear();
  }

  /**
   * 向函数末尾添加数据
   * @param elem 数据
   */
  inline void push(T &elem){
    push_agent(this,elem);//通过函数指针来调用函数,对外的接口是统一的
  }

  /**
   * 获取第index个元素的指针
   * @param index 索引
   * @return 指针
   */
  inline T* ptr(std::size_t index) {
    return ptr_agent(this,index);
  }

  /**
   * 获取第index个元素
   * @param index 索引
   * @return 元素
   */
  inline T get(std::size_t index) {
    return get_agent(this,index);
  }

  /**
   * elem更新第index个元素
   * @param index 索引
   * @param elem 元素
   */
  inline void set(std::size_t index, T elem) {
    set_agent(this,index,elem);
  }

  /**
   * 清空所有元素,并释放内存
   */
  inline void clear() {
    for (std::size_t i = 0; i < _pointer_vector.size(); i++) {
      delete _pointer_vector[i];
    }
    _pointer_vector.clear();
    _mutex.unlock();
  }

  /**
   * 返回元素个数
   * @return 大于等于0的数
   */
  inline size_t size() {
    std::lock_guard<std::mutex> lock(_mutex);
    return _pointer_vector.size();
  }

private:
  //这部分是函数指针的定义
  void (*push_agent)(Array<T> *me, T& elem);
  T* (*ptr_agent)(Array<T> *me,std::size_t index);
  T (*get_agent)(Array<T> *me,std::size_t index);
  void (*set_agent)(Array<T> *me,std::size_t index, T elem);
private:
  //这部分是单线程版本(_s,single)和多线程版本(_m,multi)静态函数的声明
  static void push_s(Array<T> *me, T& elem);
  static void push_m(Array<T> *me, T& elem);
  static T* ptr_s(Array<T> *me,std::size_t index);
  static T* ptr_m(Array<T> *me,std::size_t index);
  static T get_s(Array<T> *me,std::size_t index);
  static T get_m(Array<T> *me,std::size_t index);
  static void set_s(Array<T> *me,std::size_t index,T elem);
  static void set_m(Array<T> *me,std::size_t index,T elem);
private:
  std::vector<T *> _pointer_vector;
  std::mutex _mutex;
};


template <typename T>
void Array<T>::push_s(Array<T> *me, T &elem){
  auto node = new T; //分配空间
  (*node) = elem;   //赋值
  me->_pointer_vector.push_back(node);//存下指针
}

template <typename T>
void Array<T>::push_m(Array<T> *me, T &elem) {
  auto node = new T; //分配空间
  (*node) = elem;   //赋值
  std::lock_guard<std::mutex> lock(me->_mutex);  //加锁
  me->_pointer_vector.push_back(node);      //存下指针
}

template <typename T>
T* Array<T>::ptr_s(Array<T> *me, std::size_t index) {
  if (index < me->_pointer_vector.size()) {
    return me->_pointer_vector[index];
  } else {
    me->clear();//释放内存
    throw std::out_of_range("Array::ptr():index超出范围");
  }
}

template <typename T>
T* Array<T>::ptr_m(Array<T> *me, std::size_t index) {
  std::lock_guard<std::mutex> lock(me->_mutex);//加锁
  return ptr_s(me,index);//调用单线程的程序
}

template <typename T>
T Array<T>::get_s(Array<T> *me, std::size_t index) {
  if (index < me->_pointer_vector.size()) {
    return *(me->_pointer_vector[index]);
  } else {
    me->clear();//释放内存
    throw std::out_of_range("Array::ptr():index超出范围");
  }
}

template <typename T>
T Array<T>::get_m(Array<T> *me, std::size_t index) {
  std::lock_guard<std::mutex> lock(me->_mutex);
  return get_s(me,index);
}

template <typename T>
void Array<T>::set_s(Array<T> *me, std::size_t index,T elem) {
  *(ptr_s(me,index))=elem;
}

template <typename T>
void Array<T>::set_m(Array<T> *me, std::size_t index,T elem) {
  *ptr_m(me,index)=elem;
}


#endif //MY_ARRAY_H
 

阅读更多

扫码向博主提问

原我归来是少年

非学,无以致疑;非问,无以广识
 • 擅长领域:
 • 图形图像
 • C++和C
 • 网络编程
 • OpenCV
 • 电脑百科
去开通我的Chat快问

没有更多推荐了,返回首页