No module named yum问题解决

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/DynastyTing/article/details/84111163

参考 https://www.cnblogs.com/phpandmysql/p/7066399.html

 

CentOS 6.8自带的是Python 2.6.6,yum中最新的也是Python 2.6.6

mkdir /usr/local/src/python

 

wget http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/Packages/python-2.6.6-66.el6_8.x86_64.rpm

 

wget http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/Packages/python-iniparse-0.3.1-2.1.el6.noarch.rpm

 

wget http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/Packages/python-pycurl-7.19.0-9.el6.x86_64.rpm

 

wget http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/Packages/python-devel-2.6.6-66.el6_8.x86_64.rpm

 

wget http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/Packages/python-libs-2.6.6-66.el6_8.x86_64.rpm

 

wget http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/Packages/python-urlgrabber-3.9.1-11.el6.noarch.rpm

 

wget http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/Packages/rpm-python-4.8.0-59.el6.x86_64.rpm

 

安装  rpm -ivh python-*   rpm-python-*

 

 

 

mkdir /usr/local/src/yum

cd /usr/local/src/yum

 

wget http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/Packages/yum-3.2.29-81.el6.centos.noarch.rpm  

 

wget http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/Packages/yum-metadata-parser-1.1.2-16.el6.x86_64.rpm  

 

wget http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/Packages/yum-plugin-fastestmirror-1.1.30-41.el6.noarch.rpm

 

 

安装rpm -ivh yum-*

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页