bzoj 1638 dfs

题意:n个点,m条有向边,从每个入度为0的点走到编号为n的点,求经过次数最多的边的经过次数

根据乘法原理易知:一条边(a,b)的经过次数=入度为0的点到a的路径条数*b到编号为n的路径条数

正反两次建图,分别跑两次dfs处理出即可

pascal同志记得开Q-(也可能是本蒟蒻写丑了)

{$Q-}
type
    rec=record
      a,b:longint;
end;

var
    n,m,ll     :longint;
    last,f,g    :array[0..5010] of longint;
    pre,other    :array[0..50010] of longint;
    i        :longint;
    ans       :longint;
    l        :array[0..50010] of rec;
procedure connect(x,y:longint);
begin
  inc(ll);
  pre[ll]:=last[x];
  last[x]:=ll;
  other[ll]:=y;
end;

procedure dfs1(x:longint);
var
    p,q:longint;
begin
  q:=last[x];
  if q=0 then
  begin
   f[x]:=1; exit;
  end;
  while (q<>0) do
  begin
   p:=other[q];
   if f[p]=0 then dfs1(p);
   inc(f[x],f[p]);
   q:=pre[q];
  end;
end;

procedure dfs2(x:longint);
var
    p,q:longint;
begin
  q:=last[x];
  if q=0 then
  begin
   g[x]:=1; exit;
  end;
  while (q<>0) do
  begin
   p:=other[q];
   if g[p]=0 then dfs2(p);
   inc(g[x],g[p]);
   q:=pre[q];
  end;
end;

begin
  read(n,m);
  for i:=1 to m do read(l[i].a,l[i].b);
  for i:=1 to m do connect(l[i].b,l[i].a);
  dfs1(n);
  ll:=0;
  for i:=1 to n do last[i]:=0;
  for i:=1 to m do connect(l[i].a,l[i].b);
  for i:=1 to n do if g[i]=0 then dfs2(i);
  ans:=0;
  for i:=1 to m do
   if (f[l[i].a]*g[l[i].b]>ans) then ans:=f[l[i].a]*g[l[i].b];
  writeln(ans);
end.
——by Eirlys


相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页