AIM Tech Round (Div. 2) C. Graph and String 二分图染色

转载自:http://www.cnblogs.com/qscqesze/p/5183085.html

题意

给你一个图,然后让你给这些图标号,问你有没有一个合法的标号

标号就只能标a,b,c。

然后a会和ab连边,b和abc都连边,c和bc连边

有解就任意输出一个就好

题解:

我们首先把那种边集有n-1的点染成b,然后再随便选一个没有染成b的点当成a,然后和a连边的就是a,没有和a连边的就是c

扫一遍就可以确认所有点的颜色,最后再n^2check一发就好了

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;


int mp[520][520];
int cnt[520];
int flag[520];
int n,m;
int main()
{
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    scanf("%d%d",&x,&y);
    mp[x][y]=1;
    mp[y][x]=1;
    cnt[x]++;
    cnt[y]++;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(cnt[i]==n-1)
      flag[i]=2;
  int now=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(flag[i]!=2)
    {
      now=i;
      break;
    }
  if(now==0)
  {
    printf("Yes\n");
    for(int i=1;i<=n;i++)
      cout<<"b";
    cout<<endl;
    return 0;
  }
  flag[now]=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    if(now==i)continue;
    if(!mp[i][now])flag[i]=3;
    else if(flag[i]==0)flag[i]=1;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
    {
      if(i==j)continue;
      if(mp[i][j])
      {
        if(abs(flag[j]-flag[i])>1)
          return puts("No");
      }
      else
      {
        if(abs(flag[j]-flag[i])<=1)
          return puts("No");
      }
    }
  }
  printf("Yes\n");
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(flag[i]==1)printf("a");
    else if(flag[i]==2)printf("b");
    else printf("c");
  printf("\n");
}


阅读更多
个人分类: 图论
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

AIM Tech Round (Div. 2) C. Graph and String 二分图染色

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭