Leetcode字符串转换整数 (atoi)

测试用例很多格式,一开始做了一遍遇到“    +0  123” (开始的想法是去掉字符串中的所有空格导致0后面的空格读不到了)之后重写了一下,普通且强硬的解法,作为记录,将代码留在这里。

思路: String.trim()去掉收尾空格,判断一个字符是不是  ‘-’  号或者  数字  或者 '+' 号 不是就 return 0

从去掉收尾空格的字符串的下标为1的位置开始找数字 是数字就StringBuilder的append()方法。

最后检测一下append()完成之后字符串的长度,是0直接return 0

是1判断一下添加的是不是数字(有可能只添加了 ‘-’ 号 (用例 : ‘-+1’  一开始就没过))是数字直接Integer.parseInt 不是就仍然return 0

最后借助BigDecimal完成判断是否大于 Integer.MAX_VALUE 和 Integer.MIN_VALUE

思路是 建两个 BigDecimal 对象,用compareTo方法看返回的值是不是1(具体就不介绍了,我是查到就用的)

测了下时间 10次平均47ms

代码如下

import java.math.BigDecimal;
class Solution {
   public static int myAtoi(String str) {
	   if(str.length() == 0)
	  	 return 0;
	   if(str.length() == 1)
	   {
	  	 if(str.charAt(0) >= '0' && str.charAt(0) <= '9')
	  		 return Integer.parseInt(str);
	  	 else
	  		 return 0;
	   }
	   StringBuilder sb = new StringBuilder();
	   str = str.trim();
	   if(str.length() == 0)
	  	 return 0;
	    if(str.charAt(0) == '-' || (str.charAt(0) >= '0' && str.charAt(0) <= '9') || str.charAt(0) == '+')
	   {
	  	 if(str.charAt(0) == '-' || (str.charAt(0) >= '0' && str.charAt(0) <= '9') )
	  	 sb.append(str.charAt(0));
	   }
     else 
       return 0;
	   for(int i = 1; i < str.length(); i++)
	   {
	  	 if( (str.charAt(i) >= '0' && str.charAt(i) <= '9'))
	  		 sb.append(str.charAt(i));
	  	 else
	  		 break;
	   }
	   
	
	   String fs = sb.toString();
     if(fs.length() == 0)
	  	 return 0;
     if(fs.length() == 1)
	   {
	  	 if(fs.charAt(0) >= '0' && fs.charAt(0) <= '9')
	  		 return Integer.parseInt(fs);
	  	 else
	  		 return 0;
	   }
	   if((fs.charAt(0) >= '0' && fs.charAt(0) <= '9'))
	   {
	  	 BigDecimal bd = new BigDecimal(fs);
	  	 BigDecimal bd2 = new BigDecimal(Integer.MAX_VALUE);
	  	 int a = bd.compareTo(bd2);
	  	 if(a == 1)
	  		 return Integer.MAX_VALUE;
	  	 else 
	  		 return Integer.parseInt(fs);
	   }
	   if(fs.charAt(0) == '-')
	   {
	  	 BigDecimal bd = new BigDecimal(fs);
	  	 BigDecimal bd2 = new BigDecimal(Integer.MIN_VALUE);
	  	 int a = bd.compareTo(bd2);
	  	 if(a == 1)
	  		 return Integer.parseInt(fs);
	  	 else 
	  		 return Integer.MIN_VALUE;
	   }
	   
	   
	   
	   
	   
	   return 0;
}
}

菜鸟一个,希望与大家共同进步和学习。

 • 1
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

Feeling Fine

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值