Java求最大公约数和最小公倍数

1. 最大公约数(Greatest Common Divisor(GCD))

1.1 基本概念

最大公因数,也称最大公约数、最大公因子,指两个或多个整数共有约数中最大的一个。a,b的最大公约数记为(a,b),同样的,a,b,c的最大公约数记为(a,b,c),多个整数的最大公约数也有同样的记号。求最大公约数有多种方法,常见的有质因数分解法、短除法、辗转相除法、更相减损法。与最大公约数相对应的概念是最小公倍数,a,b的最小公倍数记为[a,b]。

1.2 算法

辗转相除法

辗转相除法:辗转相除法是求两个自然数的最大公约数的一种方法,也叫欧几里德算法。

例如,求(319,377):

∵ 319÷377=0(余319)

∴(319,377)=(377,319);

∵ 377÷319=1(余58)

∴(377,319)=(319,58);

∵ 319÷58=5(余29)

∴ (319,58)=(58,29);

∵ 58÷29=2(余0)

∴ (58,29)= 29;

∴ (319,377)=29。

可以写成右边的格式。

用辗转相除法求几个数的最大公约数,可以先求出其中任意两个数的最大公约数,再求这个最大公约数与第三个数的最大公约数,依次求下去,直到最后一个数为止。最后所得的那个最大公约数,就是所有这些数的最大公约数。


2. 最小公倍数(Least Common Multiple(LCM))

2.1 基本概念

两个或多个整数公有的倍数叫做它们的公倍数,其中除0以外最小的一个公倍数就叫做这几个整数的最小公倍数。整数a,b的最小公倍数记为[a,b],同样的,a,b,c的最小公倍数记为[a,b,c],多个整数的最小公倍数也有同样的记号。

与最小公倍数相对应的概念是最大公约数,a,b的最大公约数记为(a,b)。关于最小公倍数与最大公约数,我们有这样的定理:(a,b)[a,b]=ab(a,b均为整数)

2.2 算法

公式法

由于两个数的乘积等于这两个数的最大公约数与最小公倍数的积。即(a,b)×[a,b]=a×b。所以,求两个数的最小公倍数,就可以先求出它们的最大公约数,然后用上述公式求出它们的最小公倍数。

Java语言实现求最大公约数(GCD)和最小公倍数(LCM)

 • 程序一
package com.echo;

import java.util.Scanner;

public class GreatestCommonDivisorAndLeastCommonMultiple {
  // 最大公约数
  public static int get_gcd(int n1, int n2) {
    int gcd = 0;
    if (n1 < n2) {// 交换n1、n2的值
      n1 = n1 + n2;
      n2 = n1 - n2;
      n1 = n1 - n2;
    }

    if (n1 % n2 == 0) {
      gcd = n2;
    }

    while (n1 % n2 > 0) {
      n1 = n1 % n2;

      if (n1 < n2) {
        n1 = n1 + n2;
        n2 = n1 - n2;
        n1 = n1 - n2;
      }

      if (n1 % n2 == 0) {
        gcd = n2;
      }
    }
    return gcd;

  }

  // 最小公倍数
  public static int get_lcm(int n1, int n2) {
    return n1 * n2 / get_gcd(n1, n2);
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("请输入第一个整数:");
    int n1 = input.nextInt();
    System.out.print("请输入第二个整数:");
    int n2 = input.nextInt();
    System.out.println("(" + n1 + "," + n2 + ")" + "=" + get_gcd(n1, n2));
    System.out.println("[" + n1 + "," + n2 + "]" + "=" + get_lcm(n1, n2));
  }
}

程序二

package com.echo;

import java.util.Scanner;

public class GCDLCM {
  // 最大公约数
  public static int get_gcd(int a, int b) {
    int max, min;
    max = (a > b) ? a : b;
    min = (a < b) ? a : b;

    if (max % min != 0) {
      return get_gcd(min, max % min);
    } else
      return min;

  }

  // 最小公倍数
  public static int get_lcm(int a, int b) {
    return a * b / get_gcd(a, b);
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int n1 = input.nextInt();
    int n2 = input.nextInt();
    System.out.println("(" + n1 + "," + n2 + ")" + "=" + get_gcd(n1, n2));
    System.out.println("[" + n1 + "," + n2 + "]" + "=" + get_lcm(n1, n2));

  }

}
文章出处:https://www.cnblogs.com/echoing/p/7878954.html


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页