MySql查询系统时间,SQLServer查询系统时间,Oracle查询系统时间

MySQL查询系统时间

第一种方法:select current_date;

MySQL> select current_date as Systemtime;

第二种方法:select now()

mysql> select now() as Systemtime;

第三种方法:select sysdate()

mysql> select sysdate() as Systemtime;


SQLServer查询系统时间

使用时间和日期的函数
getdate():获取系统当前时间
dateadd(datepart,number,date):计算在一个时间的基础上增加一个时间后的新时间值,比如:dateadd(yy,30,getdate())
datediff(datepart,startdate,enddate):计算两个时间的差值,比如:datediff(yy,getdate(),'2008-08-08')
dataname(datepart,date):获取时间不同部分的值,返回值为字符串
datepart(datepart,date):和datename相似,只是返回值为整型
day(date):获取指定时间的天数
month(date):获取指定时间的月份
year(date):获取指定时间的年份

select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 101 )


Oracle查询系统时间

法一:select sysdate from dual;

法二:select Current_date from dual;

法三:select SYSTIMESTAMP from dual;

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页