LeetCode - 234.回文链表

题目描述

 请判断一个链表是否为回文链表。

示例 1:
输入: 1->2
输出: false

示例 2:
输入: 1->2->2->1
输出: true

进阶:
你能否用 O(n) 时间复杂度和 O(1) 空间复杂度解决此题?

完整代码参考:GitHub 代码

题解

此题难度定级为简单,主要考察链表的基本操作。

解法:

思路:回文问题在字符串中可以通过设定一头一尾两个指针,分别往中间移动遍历比较。在链表中,只能往后遍历,所以可以先找到中间的节点,将后半部分的链表反转,再比较前半部分与反转后的后半部分链表的值,判断是否是回文链表。

算法:1. 首先根据快慢指针找到链表的中点,此时要注意的是,当快指针走到末尾,对奇数链表,慢指针走到中间节点,对偶数链表,慢指针走到中间位置的左一个节点(如1,2,2,1,此时慢指针位于第一个2的位置)。2.反转后半部分链表,此时,由于慢指针位于链表的中间节点(奇数链表)、中间位置偏左一个节点(偶数链表),所以需要从慢节点的后一个节点开始反转。3.比较前半部分与反转后的后半部分链表的值,此时只需要比较与依次移动两个链表的指针即可。

  /**
   * @Description: 1.快慢指针找到链表中点;2.反转后半部分链表;3.比较两部分
   * @Date: 2019/12/26 19:21
   * @param: head
   * @Return:
   **/
  public boolean isPalindrome(ListNode head) {
    if (head == null || head.next == null) {
      return true;
    }
    // 快慢指针找到链表中点
    ListNode slow = head;
    ListNode fast = head;

    // 判断 fast.next 与 fast.next.next 是否存在
    while (fast.next != null && fast.next.next != null) {
      slow = slow.next;
      fast = fast.next.next;
    }

    // 反转后半部分链表。注意此时后半部分为 slow.next 其后的链表
    ListNode newHead = reverseList(slow.next);

    // 比较两部分链表
    while (newHead != null) {
      if (newHead.data != head.data) {
        return false;
      }
      newHead = newHead.next;
      head = head.next;
    }
    return true;
  }

  /**
   * @Description: 递归反转链表
   * @Date: 2019/12/26 19:57
   * @param: head
   * @Return:
   **/
  public static ListNode reverseList(ListNode head) {
    if (head == null || head.next == null) {
      return head;
    }
    ListNode newHead = reverseList(head.next);
    head.next.next = head;
    head.next = null;
    return newHead;
  }

 

©️2020 CSDN 皮肤主题: 精致技术 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值