Warshall算法求传递闭包

版权声明:转载请注明出处 https://blog.csdn.net/Hpuer_Random/article/details/80696190
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int maxn=1e3+6;

int a[maxn][maxn];
int n;
int warshall(int a[][maxn])
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		for(int k=0;k<n;k++)
		if(a[k][i])
			for(int j=0;j<n;j++)
				a[k][j]=a[k][j]|a[i][j];//逻辑加 
	}
	return 1;
}
int main()
{
	printf("请输入矩阵的大小n(n<=100) : ");
	scanf("%d",&n);
	printf("请输入矩阵:\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
		for(int j=0;j<n;j++)
			scanf("%d",&a[i][j]);
	warshall(a);
	printf("传递闭包是这个:\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		for(int j=0;j<n;j++)
			printf("%d ",a[i][j]);
		printf("\n");
	}
	return 0;
 } 没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭