C语言Int类型和Double类型小端转大端

首先我们来介绍一下大端和小端

大端模式:是指数据的高位保存在内存的低地址中,而数据的低位保存在内存的高地址中,这种存储模式有点儿类似于把数据当做字符串顺序处理:地址由小向大增加,而数据从高位往低位存放.

小端模式:是指数据的高位保存在内存的高地址中,而数据的低位保存在内存的低地址中,这种存储模式将地址的高低和数据位权有效地结合起来,高地址部分权值搞,低地址部分权值低.

介绍一个判断大小端的代码:

#include<stdio.h>

//判断编译器是大端还是小端

int main()

{

        short int x;//两个字节

        char x0,x1;//一个字节

        x = 0x1122;

        x0 = ((char *)&x)[0];//低地址单元

        x1 = ((char *)&x)[1];//高地址单元

        printf("x0 is 0x%x \nx1 is 0x%x \n",x0,x1);

        if(x0 == 0x11)

        {

                printf("该编译器是大端");

        }

        else

        {

                printf("该编译器是小端");

        }

        return 0;

}


下面分享关于小端转换为大端的方法

// 转换8字节整型:

typedef unsigned long long UINT64;

#define ntohll(x) ( ((UINT64)x & 0xff00000000000000LL)>>56 | ((UINT64)x & 0x00ff000000000000LL)>>40 | ((UINT64)x & 0x0000ff0000000000LL)>>24 | ((UINT64)x & 0x000000ff00000000LL)>>8 | ((UINT64)x & 0x00000000ff000000LL)<<8 | ((UINT64)x & 0x0000000000ff0000LL)<<24 | ((UINT64)x & 0x000000000000ff00LL)<<40 | ((UINT64)x & 0x00000000000000ffLL)<<56 )

// 转换函数

double SwapDoubleEndian(double* pdVal)

{

    UINT64 llVal = ntohll(*((UINT64*)pdVal));

    return *((double*)&llVal);

}

//Int类型小端转换为大端

int EndianIntConvertLToB(int InputNum) {

    int k = InputNum;

    char *p = (char*)&k;

    for (int i = 0; i<sizeof(k); i++) {

        NSLog(@"%d",p[i]);

    }

    unsigned int num,num1,num2,num3,num4;

    num1=(unsigned int)(*p)<<24;

    num2=((unsigned int)*(p+1))<<16;

    num3=((unsigned int)*(p+2))<<8;

    num4=((unsigned int)*(p+3));

    num=num1+num2+num3+num4;

    NSLog(@"num is %d",num);

    char * q = (char *)&num;

    for (int i = 0; i<sizeof(num); i++) {

        NSLog(@"%d",q[i]);

    }

    return num;

}

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页