JSON的三种解析方式以及JSONObject、JSONArray区别

**

JSON的常用两种解析方式

**
一、什么是JSON?
JSON是一种取代XML的数据结构,和xml相比,它更小巧但描述能力却不差,由于它的小巧所以网络传输数据将减少更多流量从而加快速度。

JSON就是一串字符串 只不过元素会使用特定的符号标注。

{} 双括号表示对象

[] 中括号表示数组

“” 双引号内是属性或值
冒号表示后者是前者的值(这个值可以是字符串、数字、也可以是另一个数组或对象)

所以 {“name”: “Michael”} 可以理解为是一个包含name为Michael的对象

而[{“name”: “Michael”},{“name”: “Jerry”}]就表示包含两个对象的数组

当然了,你也可以使用{“name”:[“Michael”,“Jerry”]}来简化上面一部,这是一个拥有一个name数组的对象

二、JSON解析之传统的JSON解析

1、生成json字符串

public static String createJsonString(String key, Object value) {
    JSONObject jsonObject = new JSONObject();
    jsonObject.put(key, value);
    return jsonObject.toString();
}

2、解析JSON字符串

分为以下三种情况,一个JavaBean,一个List数组,一个嵌套Map的List数组:

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

import com.android.myjson.domain.Person;

/**
 * 完成对json数据的解析
 * 
 */
public class JsonTools {


  public static Person getPerson(String key, String jsonString) {
    Person person = new Person();
    try {
      JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsonString);
      JSONObject personObject = jsonObject.getJSONObject("person");
      person.setId(personObject.getInt("id"));
      person.setName(personObject.getString("name"));
      person.setAddress(personObject.getString("address"));
    } catch (Exception e) {
      // TODO: handle exception
    }
    return person;
  }

  public static List getPersons(String key, String jsonString) {
    List list = new ArrayList();
    try {
      JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsonString);
      // 返回json的数组
      JSONArray jsonArray = jsonObject.getJSONArray(key);
      for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
        JSONObject jsonObject2 = jsonArray.getJSONObject(i);
        Person person = new Person();
        person.setId(jsonObject2.getInt("id"));
        person.setName(jsonObject2.getString("name"));
        person.setAddress(jsonObject2.getString("address"));
        list.add(person);
      }
    } catch (Exception e) {
      // TODO: handle exception
    }
    return list;
  }

  public static List getList(String key, String jsonString) {
    List list = new ArrayList();
    try {
      JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsonString);
      JSONArray jsonArray = jsonObject.getJSONArray(key);
      for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
        String msg = jsonArray.getString(i);
        list.add(msg);
      }
    } catch (Exception e) {
      // TODO: handle exception
    }
    return list;
  }

  public static List> listKeyMaps(String key,
      String jsonString) {
    List> list = new ArrayList>();
    try {
      JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsonString);
      JSONArray jsonArray = jsonObject.getJSONArray(key);
      for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
        JSONObject jsonObject2 = jsonArray.getJSONObject(i);
        Map map = new HashMap();
        Iterator iterator = jsonObject2.keys();
        while (iterator.hasNext()) {
          String json_key = iterator.next();
          Object json_value = jsonObject2.get(json_key);
          if (json_value == null) {
            json_value = "";
          }
          map.put(json_key, json_value);
        }
        list.add(map);
      }
    } catch (Exception e) {
      // TODO: handle exception
    }
    return list;
  }
}

三、JSON解析之FastJSON

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.alibaba.fastjson.JSON;
import com.alibaba.fastjson.TypeReference;

public class JsonTool {

  public static T getPerson(String jsonstring, Class cls) {
    T t = null;
    try {
      t = JSON.parseObject(jsonstring, cls);
    } catch (Exception e) {
      // TODO: handle exception
    }
    return t;
  }

  public static List getPersonList(String jsonstring, Class cls) {
    List list = new ArrayList();
    try {
      list = JSON.parseArray(jsonstring, cls);
    } catch (Exception e) {
      // TODO: handle exception
    }
    return list;
  }

  public static List> getPersonListMap1(
      String jsonstring) {
    List> list = new ArrayList>();
    try {
      list = JSON.parseObject(jsonstring,
          new TypeReference>>() {
          }.getType());

    } catch (Exception e) {
      // TODO: handle exception
    }

    return list;
  }
}

总结:
JSON对于移动设备来说,尤其对于网络环境较差和流量限制的情况下,相对于XML格式的数据传输会更节省流量,传输效率更高。在这三种解析方式中FastJson是效率最高的,推荐使用。

JSONObject、JSONArray区别

json,就是一个键对应一个值,超级简单的一对一关系。现在用到的json那可以层层嵌套啊,刚开始接触的时候,确实有种崩溃的赶脚,不想去理,取个数据还那么麻烦。其实,就跟if else语句一样,如果if中套if,if中再套if,写的规范了还行,要是代码格式不规范,那我们肯定也看着麻烦。所以啊,对于json嵌套,只要记住符号“:”前是键,符号后是值大括号成对找,一层层剥开,就清楚了。 举个例子说明,如下:

[{name1:{name2:{name3:‘value1’,name4:‘value2’}}},{}]

从外到里看,例子中就是一个数组,数组里面是两个json格式的字符串。这样分析思路就清晰多了。

 工作中需要取出name4的值,你们会怎么取呢?。最初我都想过字符串截取,那时还不了解JSONArray,现在知道了,取出来也就相当容易了。

 取出name4值过程步骤:1,将以上字符串转换为JSONArray对象;2,取出对象的第一项,JSONObject对象;3,取出name1的值JSONObject对象;4,取出name2的值JSONObject对象;5,取出name4的值value2。

示例中json数组格式的字符串可以通过方法直接转换为JSONArray的格式:

JSONArray.fromObject(String)
JSONArray getJsonArray=JSONArray.fromObject(arrayStr);//将结果转换成JSONArray对象的形式
JSONObject getJsonObj = getJsonArray.getJSONObject(0);//获取json数组中的第一项
String result=getJsonObj.getJSONObject(“name1”).getJSONObject(“name2”).getJSONObject(“name4”);

好了我们说说这两个对象。

1,JSONObject

json对象,就是一个键对应一个值,使用的是大括号{ },如:{key:value}

2,JSONArray

json数组,使用中括号[ ],只不过数组里面的项也是json键值对格式的

Json对象中添加的是键值对,JSONArray中添加的是Json对象

JSONObject Json = new JSONObject();
JSONArray JsonArray = new JSONArray();
Json.put(“key”, “value”);//JSONObject对象中添加键值对
JsonArray.add(Json);//将JSONObject对象添加到Json数组中

3,JSONObject与Map

Map map和json都是键值对,不同的是map中键值对中间用等号分开,json中键值对中间用冒号分开。其实json就是一种特殊形式的map。

Map<String,String> strmap=new JSONObject();

这里的需求是:request对象获取的map,想要返回json格式也不用白费力了。

原文地址:https://blog.csdn.net/qq_32253371/article/details/78083391

©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:上身试试 返回首页