JavaScript中引用数据类型如何比较是否相等--两个对象相比较属性和值是否相等

js中的对象是引用类型   使用 == / === 已经无法判断两个对象的属性和值是否相等

函数封装

// 对比两个对象的值是否完全相等 返回值 true/false
let isObjectValueEqual = (a, b)=>{  
 //取对象a和b的属性名
 var aProps = Object.getOwnPropertyNames(a);//返回指定对象所有自身属性名
 var bProps = Object.getOwnPropertyNames(b);
 //判断属性名的length是否一致
 if (aProps.length != bProps.length) {
	 return false;
 }
 //循环取出属性名,再判断属性值是否一致
 for (var i = 0; i < aProps.length; i++) {
	var propName = aProps[i];
	if (a[propName] !== b[propName]) {
		return false;
	}
 }
 return true;
}

 示例演示

var obj1 = {
	name: "dyh",
	sex: "male",
	age: 18,
};

var obj2 = {
	name: "dyh",
	sex: "male",
	age: 18,
};

var obj3 = obj1; //obj1和ob3的指针指向了内存中的同一个地址

console.log(isObjectValueEqual(obj1, obj2)); //true

console.log(obj1 == obj3); // true

console.log(obj1 === obj3); // true

console.log(obj2 == obj3); // false

console.log(obj2 === obj3); // false

 

 

 • 2
  点赞
 • 1
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:点我我会动 设计师:我叫白小胖 返回首页
评论

打赏作者

JackieDYH

谢谢您嘞!我会继续加油地

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值