Python猜数游戏

版权声明:未经允许,请勿转载 https://blog.csdn.net/Jialins_blog/article/details/80347718

#Python 3.6(32-bit)

from random import *
z = randint(0,9)      #生成从0到9的随机数
t=0
while t!=-1:
    n = eval(input("please input a number between 0~9:"))
    t=t+1
    if n<z:                 #判断随机生成数字的大小
        print("sorry,it's too less")
        continue
    elif n>z:              #判断随机生成数字的大小
        print("sorry,it's too large")
        continue
    else:
        print("after {:} times,you got it".format(t))
        break
    没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭