js在字符串中找出长度最长的一串数字

 //利用正则匹配找出数字
var str="1a12ab123abc1234abcd12345abcde123456abcdef";
var n=[];
  var newStr=str.replace(/\d+/g, function () {
    //调用方法时内部会产生 this 和 arguments
	return n.push(arguments[0]);
  });
var i=0;
for(let j=0;j<n.length;j++){
	if(n[j].length>=i){
		i=n[j].length;
		var max=j;
	}
}
console.log(n[max]);
console.log(i);      

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试