KIJamesQi的博客

大神养成中。

UVALive 7148 LRIP(树分治+STL)

题目链接

题目大意:给出一棵树有1n105个节点,每个节点有个权值1ai105,求一个由节点构成的
最长权值不降连续子串,且串的最大值和最小值的差diffD,1D105,样例数T10
思路:用树分治比较方便。考虑这条路径经过根和不经过根两种情况;不经过根就到其子树中去找,
经过根就得先维护一个上升串(离根越远值越小),然后在下降串中每次到上升串中二分即可。
在上升串中,如果dep[u]dep[v]&&val[u]val[v],那么u在任何时候都不会比v差,那么v就可以删除掉。
另外一份讲解

int nCase = 0;
const int maxn = 1e5 + 123;
int n, D;
vector<int> G[maxn], nodes;
bool del[maxn];
int size[maxn], maxBranch[maxn];
int val[maxn];
int ans;
/*找到每棵树的中心根*/
void dfs(int u,int f) {
  size[u] = 1, maxBranch[u] = 0;
  for (int v : G[u]) {
    if (v != f && !del[v]) {
      dfs(v, u);
      size[u] += size[v];
      maxBranch[u] = max(maxBranch[u], size[v]);
    }
  }
  nodes.push_back(u);
}
int findRoot(int u) {
  nodes.clear();
  dfs(u, -1);
  int rt = u;
  for (int v : nodes) {
    maxBranch[v] = max(maxBranch[v], size[u] - size[v]);
    if (maxBranch[v] < maxBranch[rt]) {
      rt = v;
    }
  }
  return rt;
}
map<int, int> up;
/*更新up值,如果dep[u] >= dep[v] && val[u] >= val[v],
那么v在任何时候都不会比u优*/
void updata(int v, int len) {
  auto x = up.lower_bound(v);
  if (x != up.end() && x->second >= len) return ;
  auto ed = up.upper_bound(v);
  auto it = map<int, int> :: reverse_iterator(ed);/*反着找*/
  while(it != up.rend() && it->second <= len) it++;
  up.erase(it.base(), ed);
  up[v] = len;
}
void dfs_up(int u,int f,int depth) {
  updata(val[u], depth);
  for (int v : G[u]) 
    if (!del[v] && v != f && val[v] <= val[u]) dfs_up(v, u, depth + 1);
}
void dfs_down(int u,int f,int depth) {
  auto it = up.lower_bound(val[u] - D);
  if (it != up.end()) ans = max(ans, it->second + depth + 1);
  for (int v : G[u]) {
    if (!del[v] && v != f && val[v] >= val[u]) dfs_down(v, u, depth + 1);
  }
}
void _work(int u,vector<int>& son) {
  up.clear();
  up[val[u]] = 0;
  for (int v : son) {
    if (val[v] >= val[u]) dfs_down(v, u, 1);
    if (val[v] <= val[u]) dfs_up(v, u, 1);
  }
}
void work(int u) {
  vector<int> son;
  for (int v : G[u])
    if (!del[v]) son.push_back(v);
  _work(u, son);
  /*反转一次继续找,因为对于以v为根的子树求的上升值是其前面的子树形成的结果*/
  /*还有可能是其后面的子树更优,所以要反转继续找*/
  reverse(ALL(son));
  _work(u, son);
}
void solve(int u) {
  u = findRoot(u);
  vector<int> son;
  work(u);
  del[u] = true;
  for (int v : G[u])
    if (!del[v]) solve(v);
}
int main(int argc, const char * argv[])
{  
  // freopen("in.txt","r",stdin);
  // freopen("out.txt","w",stdout);
  // ios::sync_with_stdio(false);
  // cout.sync_with_stdio(false);
  // cin.sync_with_stdio(false);

  int kase;cin >> kase;
  while(kase--) {
    cin >> n >> D;
    Rep(i, 1, n) G[i].clear();
    memset(del + 1, false, n * sizeof (bool));
    Rep(i, 1, n) scanf("%d", &val[i]);
    int u, v;
    Rep(i, 1, n - 1) {
      scanf("%d%d", &u, &v);
      G[u].push_back(v);
      G[v].push_back(u);
    }
    ans = 1;
    solve(1);
    printf("Case #%d: %d\n", ++nCase, ans);
  }

  // showtime;
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/KIJamesQi/article/details/52346480
文章标签: 树分治 STL
个人分类: -----数据结构-----
上一篇Gym 100646H You’ll be Working on the Railroad(搜索)
下一篇csu1808 地铁(最短路)
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭