git bash git log中文乱码

RT

在网上搜寻良久,大部分是:

git config –global i18n.commitencoding utf-8
git config –global i18n.logoutputencoding gbk
export LESSCHARSET=utf-8
但是问题依然存在。

再看上述命令,提交的编码是utf-8,日志输出确实gbk,不解,于是换成如下:

git config –global i18n.commitencoding utf-8
git config –global i18n.logoutputencoding utf-8
export LESSCHARSET=utf-8
问题得以解决。

转载地址:http://blog.csdn.net/qq_27258799 https://blog.csdn.net/qq_27258799/article/details/78977764

没有更多推荐了,返回首页