D3dFvf顶点格式的C++描述(vc.net版)

以下代码在vc 7.1(vs.net2003)下编译通过。

使用模板偏特化实现

#ifndef _AI_D3DFVF_H_
#define _AI_D3DFVF_H_
//D3d9Fvf struct generate templates
//Author Kevinqing <qingzl@cdgwbn.com.cn>
//
#include <d3d9.h>
//-----------posoition-------------
namespace _D3DFvf{
template <bool b>struct pos_t;
template <> struct pos_t<true>{
union {
D3DVECTOR v;
struct{
float x,y,z;
};
};
};
//-----------RHW-------------------
template <bool b>struct rhw_t;
template <> struct rhw_t<false>{};
template <> struct rhw_t<true>{
float rhw;
};
//-----------W---------------------
template <bool b>struct w_t;
template <> struct w_t<false>{};
template <> struct w_t<true>{
DWORD w;
};
//-----------normal----------------
template <bool b>struct n_t;
template <> struct n_t<false>{};
template <> struct n_t<true>{
D3DVECTOR n;
};

//-----------psize-----------------
template <bool b>struct psize_t;
template <> struct psize_t<false>{};
template <> struct psize_t<true>{
float psize;
};
//-----------diff-------------------
template <bool b>struct diff_t;
template <> struct diff_t<false>{};
template <> struct diff_t<true>{
D3DCOLOR diff;
};

//-----------spec-------------------
template <bool b>struct spec_t;
template <> struct spec_t<false>{};
template <> struct spec_t<true>{
D3DCOLOR spec;
};

#define TestFlag(a,b,m) (bool((a&m)==b))
#define tp(a,b) TestFlag(a,b,D3DFVF_POSITION_MASK)

#define TestMask(a,b) (bool((a&b)!=0))
//----------b/i----------------------
#define IsXYZBn(a) (tp(a,D3DFVF_XYZB1)||/
tp(a,D3DFVF_XYZB2)||/
tp(a,D3DFVF_XYZB3)||/
tp(a,D3DFVF_XYZB4)||/
tp(a,D3DFVF_XYZB5))

#define XYZBn(a) (tp(a,D3DFVF_XYZB1)? 1:(/
tp(a,D3DFVF_XYZB2)? 2:(/
tp(a,D3DFVF_XYZB3)? 3:(/
tp(a,D3DFVF_XYZB4)? 4:(/
tp(a,D3DFVF_XYZB5)? 5:0)))))

template <bool b,int i>struct b_t;
template <int i>struct b_t<false,i>{};
template <>struct b_t<true,1>{
union{
float b;
DWORD i;
};
};
template <>struct b_t<true,2>{
union{
float b[2];
DWORD i[2];
};
};
template <>struct b_t<true,3>{
union{
float b[3];
DWORD i[3];
};
};
template <>struct b_t<true,4>{
union{
float b[4];
DWORD i[4];
};
};
template <>struct b_t<true,5>{
union{
float b[5];
DWORD i[5];
};
};

//--------------TEX-----------
#define TEXn(a) ((a&D3DFVF_TEXCOUNT_MASK)>>D3DFVF_TEXCOUNT_SHIFT)
#define _D3DFVF_TEXFMT(a,l) ((a>>(l*2+16))&3)
#define TEX_CORDn(a,l) ((_D3DFVF_TEXFMT(a,l)==D3DFVF_TEXTUREFORMAT1) ?1:(/
(_D3DFVF_TEXFMT(a,l)==D3DFVF_TEXTUREFORMAT2) ?2:(/
(_D3DFVF_TEXFMT(a,l)==D3DFVF_TEXTUREFORMAT3) ?3:4)))

#define DECL_TEXCORD_T(N) /
template <bool b,int n>struct texcord ## N ##_t;/
template <int n>struct texcord##N##_t<false,n>{};/
template <>struct texcord##N##_t<true,1>{/
float tu##N;/
};/
template <>struct texcord##N##_t<true,2>{/
float tu##N;/
float tv##N;/
};/
template <>struct texcord##N##_t<true,3>{/
float tu##N;/
float tv##N;/
float ta##N;/
};/
template <>struct texcord##N##_t<true,4>{/
float tu##N;/
float tv##N;/
float ta##N;/
float tb##N;/
};

DECL_TEXCORD_T(0)
DECL_TEXCORD_T(1)
DECL_TEXCORD_T(2)
DECL_TEXCORD_T(3)
DECL_TEXCORD_T(4)
DECL_TEXCORD_T(5)
DECL_TEXCORD_T(6)
DECL_TEXCORD_T(7)
template <const DWORD flag>
struct tex_t: public texcord0_t<(TEXn(flag)>0),TEX_CORDn(flag,0)>,
public texcord1_t<(TEXn(flag)>1),TEX_CORDn(flag,1)>,
public texcord2_t<(TEXn(flag)>2),TEX_CORDn(flag,2)>,
public texcord3_t<(TEXn(flag)>3),TEX_CORDn(flag,3)>,
public texcord4_t<(TEXn(flag)>4),TEX_CORDn(flag,4)>,
public texcord5_t<(TEXn(flag)>5),TEX_CORDn(flag,5)>,
public texcord6_t<(TEXn(flag)>6),TEX_CORDn(flag,6)>,
public texcord7_t<(TEXn(flag)>7),TEX_CORDn(flag,7)>
{

};

};//end of _D3DFvf

template <const DWORD Flags>
struct D3DFvf: public _D3DFvf::pos_t<TestMask(Flags,D3DFVF_POSITION_MASK)>,
public _D3DFvf::rhw_t<tp(Flags,D3DFVF_XYZRHW)>,
public _D3DFvf::w_t<tp(Flags,D3DFVF_XYZW)>,
public _D3DFvf::b_t<IsXYZBn(Flags),XYZBn(Flags)>,
public _D3DFvf::n_t<TestMask(Flags,D3DFVF_NORMAL)>,
public _D3DFvf::psize_t<TestMask(Flags,D3DFVF_PSIZE)>,
public _D3DFvf::diff_t<TestMask(Flags,D3DFVF_DIFFUSE)>,
public _D3DFvf::spec_t<TestMask(Flags,D3DFVF_SPECULAR)>,
public _D3DFvf::tex_t<Flags>{

};
#undef TestFlag
#undef TestMask
#undef tp
#undef XYZBn
#undef IsXYZBn
#undef TEXn
#undef _D3DFVF_TEXFMT
#undef TEX_CORDn
#undef DECL_TEXCORD_T

#endif

 

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

Kevin_qing

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值