UVA - 1232 SKYLINE (线段树)

题意:现在要建n(n<1e5)个建筑,每个建筑都有相应的长宽高,用l、r、h表示(l,r<1e5 h<1e9)。

这n个建筑是要按给定顺序建立的,求 每个建筑刚建完时 这个建筑的高度 是 已经建完的所有建筑高度中 最高高度 的长度 的和。

思路:线段树。维护区间最大h。做一个标记flag记录此处是否有建筑。然后根据不同情况处理。注意向上更新和向下更新时的修改。一个点l表示区间[l,l+1)。l,r从0开始,所以要右移一个。看代码应该很容易理解。

代码:

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define inf 0x3f3f3f3f
#define lson i*2,l,m
#define rson i*2+1,m+1,r
using namespace std;
const int maxn=1000010;
int n,m,k,q;
int ans,tmp,cnt;
struct node
{
  int l,r,h,flag;
  void set(int l1,int r1,int h1,int f){l=l1;r=r1;h=h1;flag=f;}
}a[maxn<<2];
void pushup(int i)
{
  a[i].l=a[i*2].l;
  a[i].r=a[i*2+1].r;
  if(a[i*2].flag&&a[i*2+1].flag&&a[i*2].h==a[i*2+1].h)
  {
    a[i].h=a[i*2].h;
    a[i].flag=1;
  }
  else
  {
    a[i].h=0;
    a[i].flag=0;
  }
}
void pushdown(int i)
{
  a[i*2].h=a[i*2+1].h=a[i].h;
  a[i*2].flag=a[i*2+1].flag=1;
  a[i].flag=0;
  a[i].h=0;
}
void build(int i,int l,int r)
{
  if(l==r) {
  a[i].set(l,r,0,1);
  return;
  }
  int m=(l+r)/2;
  build(lson);
  build(rson);
  pushup(i);
}
void go(int i,int ql,int qr,int h)
{
  if(a[i].flag&&a[i].h>h){return;}
  if(a[i].l>=ql&&a[i].r<=qr&&a[i].flag)
  {
    a[i].h=h;
    ans+=(a[i].r-a[i].l+1);
    return;
  }
  int m=(a[i].l+a[i].r)/2;
  if(a[i].flag) pushdown(i);
  if(ql<=m) go(i*2,ql,qr,h);
  if(qr>m) go(i*2+1,ql,qr,h);
  pushup(i);
  return;
}
void init()
{
  ans=0;
  build(1,1,maxn-5);
}
int main()
{
  int T,cas=1;
  while(scanf("%d",&T)&&T)
  {
    while(T--)
    {
      init();
      scanf("%d",&n);
      while(n--)
      {
        int x,y,h;
        scanf("%d%d%d",&x,&y,&h);
        go(1,x+1,y,h);
      }
      printf("%d\n",ans);
    }
  }
  return 0;
}

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页