KMP算法(基础版)

KMP算法基础版

相对于朴素匹配算法而言,去掉了i值回溯,整个算法时间复杂度为O(n+m)

朴素模式算法时间复杂度为O((n-m+1)*m)

//KMP基础版 
#include <iostream>
using namespace std;
const int MAXSIZE = 255;
typedef struct{
	char ch[MAXSIZE+1];
	int length;
}SString;
void get_next(SString T, int *next);
int Index_KMP(SString S, SString T, int pos);
void put_String(SString &T);
int main()
{
	SString a, b;
	put_String(a);
	put_String(b);
	cout << Index_KMP(a, b, 1);
	return 0;
}
void get_next(SString T, int *next)
{
	int i = 1, j = 0;
	next[1] = 0;
	while (i < T.length)
	{
		if (j == 0 || T.ch[i] == T.ch[j])
		{
			i++;
			j++;
			next[i] = j;
		}
		else
			j = next[j];
	}
}
int Index_KMP(SString S, SString T, int pos)
{
	int i = pos, j = 1;
	int next[255];
	get_next(T, next);
	while (i <= S.length && j <= T.length)
	{
		if (j == 0 || S.ch[i] == T.ch[j])
		{
			i++;
			j++;
		}
		else
			j = next[j];
	}
	if (j > T.length)
	return i - T.length;
	return 0;
}
void put_String(SString &T)
{
	int i;
	cin >> T.length;  //输入字符串长度 
	for (i = 1; i <= T.length; i++)
		cin >> T.ch[i];
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭