TOJ 4111 Binomial efficient calculate C(n,k)

For Mod 2^n,you can also use &(2^n-1),it will more faster.

M % (2^n) = M & (2^n-1);

It's use a way to get all quality factors of N!.

The portal:http://acm.tju.edu.cn/toj/showp4111.html

#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <cmath>

const long long N = 1000000;
long long tag[1000006],p[1000006],numtot;
long long Mod;

long long a1[1000006];

long long Fast_Power(long long n,long long k){
  long long ans = 1;
  while(k){
    if(k & 1) ans = ( ans * n ) % Mod;
    k /= 2;
    n = ( n * n ) % Mod;
  }
  return ans;
}

void Get_prime()
{
  long long cnt = 0;
  memset(tag,0,sizeof(tag));
  for (long long i = 2; i <= N; i++)
  {
    if (!tag[i])  p[cnt++] = i;
    for (long long j = 0; j < cnt && p[j] * i <= N; j++)
    {
      tag[i*p[j]] = 1;
      if (i % p[j] == 0)
        break;
    }
  }
  numtot = cnt;
}

void Deal_with(){
  long long T,n,k;
  scanf("%lld",&T);
  while(T--){
    scanf("%lld %lld",&n,&k);
    //memset(a1,0,sizeof(a1)); Can't use memset,It's TLE.
    int tempi;
    for(long long i=0;i<numtot;i++){
      if(p[i] > n)break;
      a1[p[i]] = 0;
      for(long long j=p[i];j<=n;j *= p[i])a1[p[i]] += n / j;
      for(long long j=p[i];j<=k;j *= p[i])a1[p[i]] -= k / j;
      for(long long j=p[i];j<=n-k;j *= p[i])a1[p[i]] -= (n-k) / j;
      tempi = i;
    }
    Mod = 1;
    for(long long i=1;i<=32;i++){
      Mod *= 2;
    }
    long long ans = 1;
    for(long long i=0;i<=tempi;i++){//It should use tempi,Because if i > tempi,it's no initialization.
      ans = ( ans * Fast_Power(p[i],a1[p[i]]) ) % Mod;
    }
    printf("%lld\n",ans);
  }
}

int main(void){
  Get_prime();
  Deal_with();
  return 0;
}


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/NMfloat/article/details/46802593
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

TOJ 4111 Binomial efficient calculate C(n,k)

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭