Python爬虫实战(一)疫情数据

github地址:
https://github.com/ZhengLin-Li/leaning-spider-COVID19Situation

1. BeautifulSoup的find方法

# for example

soup.find('a') # 根据标签名查找

soup.find(id='link1') # 根据属性查找

soup.find(attrs={'id':'link1'}) # 根据属性查找

soup.find(test='aaa') # 根据标签文本内容查找

2. Tag对象

find方法返回的是Tag对象,有如下属性

Tag对象对应于原始文档中的html标签

name:标签名称

attrs:标签属性的键和值

text:标签的字符串文本

3. 正则表达式

. \d

+*?

()

[]

\

r原串

import re

rs = re.findall('\d','123')
rs = re.findall('\d*','456')
rs = re.findall('\d+','789')
rs = re.findall('a+','aaabcd')

print(rs)
import re

# 分组的使用
rs = re.findall('\d{1,2}','chuan13zhi2')
rs = re.findall('aaa(\d+)b','aaa91b')
print(rs)

# 一般的正则表达式匹配一个\需要四个\
rs = re.findall('a\\\\bc','a\\bc')
print(rs)
print('a\\bc')

# 使用r原串
rs = re.findall(r'a\\rbc','a\\rbc')
print(rs)

4. json字符串互转python数据

import json

json_str = '''[{"a":"thia is a",
"b":[1,2,3]},{"a":"thia is a",
"b":[1,2,3]}]'''

rs = json.loads(json_str)
print(rs)
print(type(rs)) # <class 'list'>
print(type(rs[0])) # <class 'dict'>
print(type(json_str)) # <class 'str'>
import json

json_str = '''[
 {
  "a": "this is a",
  "b": [1, 2,"熊猫"]
 },
 {
  "c": "thia is c",
  "d": [1, 2, 3]
 }
]'''

rs = json.loads(json_str)
json_str = json.dumps(rs,ensure_ascii=False)
print(json_str)

5. json格式文件互转python数据

# json格式文件转python数据
with open('data/test.json') as fp:
  python_list = json.load(fp)
  print(python_list)
  print(type(python_list)) # <class 'list'>
  print(type(python_list[0])) # <class 'dict'>
  print(type(fp)) # <class '_io.TextIOWrapper'>
with open("data/test1.json",'w') as fp:
  json.dump(rs,fp,ensure_ascii=False)


我的邮箱:1125806272@qq.com
我的博客:http://9pshr3.coding-pages.com/
https://zhenglin-li.github.io/
我的csdn:https://me.csdn.net/Panda325
我的简书:https://www.jianshu.com/u/e2d945027d3f
我的今日头条:https://www.toutiao.com/c/user/4004188138/#mid=1592553312231438
我的博客园:https://www.cnblogs.com/zhenglin-li/

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师:白松林 返回首页