C#检测网络状态

版权声明:本文为【世纪缘】原创文章,未经允许不得转载。 本人唯一QQ:1011435094 https://blog.csdn.net/QingHeShiJiYuan/article/details/48978035
<pre name="code" class="csharp">      string url = "www.baidu.com";


      Ping ping = new Ping();


      try
      {
        int timeout=3;//设置超时时间


        PingReply pr = ping.Send(url,timeout);


        if (pr.Status == IPStatus.Success)
          MessageBox.Show("连接正常!");


        if (pr.Status == IPStatus.TimedOut)
          MessageBox.Show("连接超时!");
      }
      catch (Exception)
      {


        MessageBox.Show("连接失败!");
      }     
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页