js 计算日期差(年/月/日)

今天做项目产品有个需求:根据注册用户孩子的生日计算该孩子的年龄,精确到年月日,于是写下如下代码,仅供参考,如有不足之处请见谅,望多加指正!!!

function diffTime(d1, d2) {
    d1 = new Date(d1.replace(/-/g, '/')) //结束时间
    d2 = new Date(d2.replace(/-/g, '/')) //开始时间
    if (d1.getTime() < d2.getTime()) {
      console.log('结束日期不能小于开始时间')
      return '结束日期不能小于开始时间'
    }
    var Y1 = d1.getFullYear() // 结束年份
    var Y2 = d2.getFullYear() // 开始年份
    var M1 = d1.getMonth() + 1 // 结束月份
    var M2 = d2.getMonth() + 1 // 开始月份
    var D1 = d1.getDate() // 结束日期
    var D2 = d2.getDate() // 开始日期
    var M1_days = new Date(Y1, M1, 0).getDate() // 结束时间当月已过的天数
    var M2_days = new Date(Y2, M2, 0).getDate() // 开始时间当月经过的天数
    var obj = {} // 结果存储器
    var year = Y1 - Y2 - 1 // 相差整年数
    if (year < 0) {
      var month = M1 - M2 - 1 // 相差整月数(同年)
      var month = M1 - 1 + 12 - M2 // 相差整月数(非同年)
    }
    var diffDays = D1 + (M2_days - D2) // 相差总天数
    if (diffDays >= M2_days) {
      month = month + 1
      var day = diffDays - M2_days
    } else {
      var day = diffDays
    }
    year += Math.floor(month / 12)
    if (year < 0) {
      year = 0
    }
    month = month % 12
    obj.year = year
    obj.month = month
    obj.day = day
    console.log(obj)
    console.log('相差' + obj.year + '年' + obj.month + '月' + obj.day + '日')
    return obj
  }

运行结果展示

运行结果

 • 5
  点赞
 • 5
  收藏 更改收藏夹
 • 打赏
  打赏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

@李利强

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值