js怎样读取json里面的数据

js怎样读取json里面的数据
收集整理:

var json = { contry:{ area:{ man:"12万", women:"10万" } } };
//方式一:使用eval解析 
  var obj = eval(json); 
    alert(obj.constructor);
    alert(obj.contry.area.women); 

//方式二:使用Funtion函数 
  var strJSON = "{name:'json name'}";//得到的JSON 
  var obj = new Function("return" + strJSON)();//转换后的JSON对象 
    alert(obj.name);//json name 
    alert(obj.constructor);

//复杂一点的json数组数据的解析 
  var value1 = [{"c01":"1","c02":"2","c03":"3"}, {"c01":"2","c02":"4","c03":"5"}, {"c01":"5","c02":"1","c03":"4"}];  
  var obj1 = eval(value1); 
  alert(obj1[0].c01); 

//复杂一点的json数组数据的解析;获取键名 
  var value1 = [{"c01":"1","c02":"2"}, {"c01":"2","c02":"4"}, {"c01":"5","c02":"1"}];  
  var a3 = eval(value1); 
  $.each(a3, function (i) {			 
	//$('#' + a1 ).append(new Option(a3[i].c02, a3[i].c01 ));
	//$('#' + a1 ).append(new Option(a3[i]['c02'], a3[i]['c01'] ));
	var a31=Object.keys(a3[i])[0];   //第1个键名c01
	var count= Object.keys(a3[i]).length;    //number of elements(a3[i])	
	var a32=Object.keys(a3[i])[1];}   //第2个键名c02
	$('#' + a1 ).append(new Option( a3[i][a32], a3[i][a31] ));
	});
   }

//复杂一点的json的另一种形式 
  var value2 = {"list":[ {"password":"1230","username":"coolcooldool"}, {"password":"thisis2","username":"okokok"}], "array":[{"password":"1230","username":"coolcooldool"},{"password":"thisis2","username":"okokok"}]}; 

  var obj2 = eval(value2); 
  alert(obj2.list[0].password);
 • 1
  点赞
 • 1
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

RZTUSHU1

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值