L1-018 大笨钟

解题思路:
(1)0:00-12:00不敲钟
(2)12:01-23:59都是敲钟的,如果是整点的话,敲这个点的数,
不是整点的话就多敲以下
#include <stdio.h>
int main()
{
	int hh,mm;
	scanf("%d:%d",&hh,&mm);
	if(hh>=0&&hh<12)
		printf("Only %02d:%02d.  Too early to Dang.", hh, mm);
	else if(hh==12&&mm==0)
		printf("Only %02d:%02d.  Too early to Dang.", hh, mm);
	else if(hh==24&&mm==0)
		printf("Only %02d:%02d.  Too early to Dang.", hh, mm);
	else
	{
		if(mm==0)
		{
			for(int i=0;i<hh-12;i++)
				printf("Dang");
		}
		else
		{
			for(int i=0;i<=hh-12;i++)
				printf("Dang");
		}
	}
	return 0;
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页