JS中国时间转化为标准时间 Thu Aug 22 2013 15:12:00 GMT+0800

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Sensation_cyq/article/details/51395497

   

var format = function(time,format)

{
var t = new Date(time);
var tf = function(i){return (i < 10 ? ‘0’ : ”) + i};
return format.replace(/yyyy|MM|dd|HH|mm|ss/g,function(a){
switch(a){
case ‘yyyy':
return tf(t.getFullYear());
break;
case ‘MM':
return tf(t.getMonth() + 1);
break;
case ‘mm':
return tf(t.getMinutes());
break;
case ‘dd':
return tf(t.getDate());
break;
case ‘HH':
return tf(t.getHours());
break;
case ‘ss':
return tf(t.getSeconds());
break;
}
})
}

alert(format(“Thu Aug 22 201315:12:00 GMT+0800″, ‘yyyy-MM-dd HH:mm:ss’));

博主设置当前文章不允许评论。

没有更多推荐了,返回首页