js将一串数字每三位加一个逗号

用正则表达式会比较简洁:

                //金额格式处理(千分位)
function numFormat(num) {
var res = num.toString().replace(/\d+/, function(n) { // 先提取整数部分
return n.replace(/(\d)(?=(\d{3})+$)/g, function($1) {
return $1 + ",";
});
})
return res;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭