hdu 病毒入侵
#include<map>
#include<queue>
#include<stdint.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#include<iostream>
#pragma comment(linker,"/STACK:1024000000,1024000000")
const int maxn = 1e5;
char str[10010];
int flag[505*2];
int biao;
struct node
{
  int next[maxn][130];
  int end[maxn];
  int fail[maxn];
  int root;
  int L ;
  void init()
  {
    L = 0 ;

    root = newnode();
  }
  int newnode()
  {
    for(int i = 0; i<128; i++)
    {
      next[L][i] = -1;
    }
    end[L++]=0 ;
    return L -1;
  }
  void insert(int num)
  {
    int now = root;
    int len = strlen(str);
    for(int i = 0; i<len; i++)
    {
      if(next[now][str[i]]==-1)
      {
        next[now][str[i]] = newnode();

      }
      now = next[now][str[i]];
    }
    end[now] = num;
    //printf("he");
  }
  void getfali()
  {
    queue<int>q;
    fail[root] = root;
    for(int i = 0 ; i<128; i++)
    {
      if(next[root][i]==-1)
      {

        next[root][i] =root;
      }
      else
      {
        fail[next[root][i]] = root ;
        q.push(next[root][i]);
      }
    }
    while(!q.empty())
    { // printf("hihihi");
      int now = q.front();
      q.pop();
      for(int i = 0 ; i<128; i++)
      {
        if( next[now][i]==-1)
        {
          next[now][i] =next[fail[now]][i];
        }
        else
        {
          fail[next[now][i]]= next[fail[now]][i];
          q.push(next[now][i]);
        }
      }
    }
  }
  void  search()
  {
    int len = strlen(str);
    // puts("s");
    //puts(str);
    int now = root ;
    for(int i = 0; i<len; i++)
    {
      now = next[now][str[i]];
      int temp = now ;
      while(temp!=root)
      {
        if(end[temp]>0)
        {
         //  printf("agaag");
          flag[end[temp]] = 1;
          biao = 1;
        }
        temp = fail[temp];
      }
    }
  }
};
node ac;
int main()
{

  int n,m;
  while(scanf("%d",&n)!= EOF)
  {  getchar();
     ac.init();
    for(int i = 1; i<= n; i++)
    {
      gets(str);
      ac.insert( i );

    }
    ac.getfali();
    scanf("%d",&m);
    getchar();
  //  puts("hihi");
   int ans = 0;
    for(int i = 1; i<= m; i++)
    {
      memset(flag,0,sizeof(flag));
      biao = 0;
      gets(str);
      // getchar();
      ac.search();
      if(biao)
      {  ans++;
           printf("web %d:",i);
           int x;
           for(x = 1;x<=n;x++)
           {
             if(flag[x])
             {
               printf(" %d",x);
              // break;
             }
           }
          putchar('\n');
      }

    }
     printf("total: %d\n",ans);
  }
  return 0 ;
}


阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

flash动画剧——病毒入侵

2010年06月24日 559KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

hdu 病毒入侵

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭