python 输出指定类型的列表 代码

版权声明:未经本人同意,禁止转载! https://blog.csdn.net/TianPingXian/article/details/80349953
list1 = [
  {'name': '王生功', 'hobbey': '喝酒'},
  {'name': '王生功', 'hobbey': '抽烟'},
  {'name': '王生功', 'hobbey': '旅游'},
  {'name': '王生功', 'hobbey': 'K歌'},
  {'name': '小包', 'hobbey': '喝酒'},
  {'name': '小包', 'hobbey': '夜不归宿'},
  {'name': '小包', 'hobbey': '抽烟'},
  {'name': '王生功', 'hobbey': 'K歌'},
]
def getNewList(list1):
  hobbey_list=[]
  nameList=list(set([list1[i]['name'] for i in range(len(list1))]))
  list4=[]
  for i in range(len(nameList)):
    hobbey_list.append([])
    for x in range(len(list1)):
      if list1[x]['name'] == nameList[i]:
        hobbey_list[i].append(list1[x]['hobbey'])
    list4.append({})
    list4[i].setdefault('name',nameList[i])
    list4[i].setdefault('hobbey_list',hobbey_list[i])
  return list4


print(getNewList(list1))

输出格式如下

[{'name': '小包', 'hobbey_list': ['喝酒', '夜不归宿', '抽烟']}, {'name': '王生功', 'hobbey_list': ['喝酒', '抽烟', '旅游', 'K歌', 'K歌']}]

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试