STL max_element、 min_element 用法

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Tianweidadada/article/details/79948071

函数本身返回的是地址、需要用*取元素值

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Node{
	int s;
	bool operator<(const Node o)const{
		return s < o.s;
	}
}nodes[10];

/*
	输出:
		10
		6
		10
		6 
*/	

int main()
	{
		int a[] = {3,2,4,7,5,9,10};
		for(int i = 0; i < 7; ++i){
			nodes[i].s = a[i];
		}
		vector<int> v(a,a+7); //用数组初始化 vector 
		cout << *max_element(v.begin(),v.end())<<endl;//求vector中最大值 
		cout << max_element(v.begin(),v.end())-v.begin()<<endl;//求出该最大值位置 
		cout << (*max_element(nodes,nodes+7)).s<<endl;//用于结构体 需要自定义比较 ,*取到的是一个结构体 
		cout <<  max_element(nodes,nodes+7)-nodes<<endl;//返回最大值所在位置 0开始 
				
		return 0;
	}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试