zoj (单点更新区间查询:线段树)

题意:有n天,每天都可以买西瓜,每个西瓜的价格是ai,每个西瓜能吃bi天。问这n天每天都有西瓜吃的最小的代价是多少?如果你在第i天买了一个西瓜,那么之前买的西瓜就要全部扔掉,才能开始吃新的西瓜。

定义dp[i]为到i天为止,每天都有西瓜吃的最小代价,那么状态转移方程就是:dp[i]=min(dp[i],dp[i-k-1]+a[i-k])。这样时间复杂度会达到O(n^2),所以要优化。在递推的过程中,我们达到第i-k天之后,去更新第i-k+1天到第i天的代价。如果我们能一次性更新这些范围,就可以将复杂度降下来,优化的方法就是线段树。

转化的方法还是挺巧妙的。对于第i-k天,我们只去更新第i天这个点,然后在查询的时候,我们查询的是第i天到第n天里的最小值,因为如果我们得到的是在第i天到 第n天的某一个最小值,那么这个最小值一定是在第i天或第i-1天前更新到的。可以仔细想想。

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#define N 50005
using namespace std;
const long long Max=pow(10,10);
int n;
long long a[N];
long long b[N];
long long dp[N];
long long tree[N*4];
void built(int L,int R,int fa)
{
  tree[fa]=Max;
  if(L==R)
  return ;
  int mid=(L+R)/2;
  built(L,mid,fa*2);
  built(mid+1,R,fa*2+1);
}
int idex;
long long val;
void uptate(int L,int R,int fa)
{
  if(L==R)
  {
    tree[fa]=min(val,tree[fa]);
    return;
  }
  int mid=(L+R)/2;
  if(idex<=mid)
   uptate(L,mid,fa*2);
  else
   uptate(mid+1,R,fa*2+1);
  tree[fa]=min(tree[fa*2],tree[2*fa+1]);
}

int LL,RR;
long long query(int L,int R,int fa)
{
  if(LL<=L&&RR>=R)
  return tree[fa];
  int mid=(R+L)/2;
  long long t1=Max;
  long long t2=Max;
  if(LL<=mid)
  t1=query(L,mid,fa*2);
  if(RR>mid)
  t2=query(mid+1,R,fa*2+1);
  return min(t1,t2);
}

int main()
{
  while(scanf("%d",&n)!=EOF)
  {
    memset(dp,0,sizeof(dp));
    for(int i=1;i<=n;i++)
     scanf("%lld",&a[i]);
    for(int j=1;j<=n;j++)
     scanf("%lld",&b[j]);
    built(1,n,1);
    dp[0]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      int last=i+b[i]-1;
      last=min(n,last);
      idex=last;
      val=dp[i-1]+a[i];
      uptate(1,n,1);
      LL=i;
      RR=n;
      dp[i]=query(1,n,1);
    }
   printf("%lld\n",dp[n]);
  }
  return 0;
}


展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页