iOS开发让视图达到绕右上角旋转的效果

如图,黑色框想要移动到红色框的位置,可以先让黑色框平移到绿色框的位置,再选择:
说明图
,所以首先算出黑色框和绿色框之间原点x轴和y轴的距离,baseView是要位移的视图:

CGFloat dx = _baseView.frame.size.height / 2 - _baseView.frame.size.width / 2;
    CGFloat dy = _baseView.frame.size.height / 2 + _baseView.frame.size.width / 2;

平移,旋转:

//平移
    CGAffineTransform transform = CGAffineTransformMakeTranslation(-dx, -dy);
    //旋转
    _baseView.transform = CGAffineTransformRotate(transform, M_PI_2);
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页