HDU ~ 1575 ~ Tr A (矩阵快速幂)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/ZscDst/article/details/79952208

思路:模板题,模板题。

 

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MOD = 9973;
struct mat
{
  int r, c;
  ll m[15][15];    

  mat (int r, int c)
  {
    this->r = r, this->c = c;
    memset(m, 0, sizeof(m));
  }

  mat operator + (mat a) const
  {
    mat ans(r, c);
    for (int i = 1; i <= r; i++)
    {
      for (int j = 1; j <= c; j++)
      {
        ans.m[i][j] = (m[i][j] + a.m[i][j]) % MOD;
      }
    }
    return ans;
  }

  mat operator * (mat a) const
  {
    mat tmp(r, a.c);
    for (int i = 1; i <= tmp.r; i++)
    {
      for (int j = 1; j <= tmp.c; j++)
      {
        tmp.m[i][j] = 0;
        for (int k = 1; k <= c; k++)
        {
          tmp.m[i][j] = (tmp.m[i][j] + (m[i][k] * a.m[k][j]) % MOD) % MOD;
        }
      }
    }
    return tmp;
  }

  mat operator ^ (int n) const //注意运算符优先级比较低,多用括号;
  {
    mat ans(r, r), tmp(r, r);
    memcpy(tmp.m, m, sizeof(tmp.m));
    for (int i = 1; i <= ans.r; i++) ans.m[i][i] = 1;
    while(n)
    {
      if(n&1) ans = ans*tmp;
      tmp = tmp*tmp;
      n >>= 1;
    }
    return ans;
  }

  void print() const
  {
    for (int i = 1; i <= r; i++)
    {
      for (int j = 1; j <= c; j++)
      {
        printf("%lld",m[i][j]);
        if (j == c) printf("\n");
        else printf(" ");
      }
    }
  }

};
int main()
{
  int T; scanf("%d", &T);
  while (T--)
  {
    int n, k;
    scanf("%d%d", &n, &k);
    mat A(n, n);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      for (int j = 1; j <= n; j++)
      {
        scanf("%d", &A.m[i][j]);
      }
    }
    A = (A^k);
    int ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) ans = (ans + A.m[i][i])%MOD;
    cout << ans << endl;
  }
  return 0;
}
/*
2
2 2
1 0
0 1
3 99999999
1 2 3
4 5 6
7 8 9
*/

 

 

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试