sql递归写法

#sql递归写法
##由父节点不断向下查询
with etc as(
select 0 node, orgcode, orgName
from org_def
where orgcode = @orgcode
union all
select a.node + 1, b.orgcode, b.orgName
from etc a
inner join org_def b
on a.orgcode = b.parentOrgCode
)
##由子节点不断向上查询
with etc as(
select 0 node, orgcode, orgName, parentOrgCode
from org_def
where orgcode = @orgcode
union all
select a.node + 1, b.orgcode, b.orgName, b.parentOrgCode
from etc a
inner join org_def b
on a.parentOrgCode = b.orgcode
)

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

a096030170

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值