LightOJ 1283 - 区间DP

版权声明:欢迎随便转载。 https://blog.csdn.net/a1214034447/article/details/80344122

解题思路:

记dp[i][j]表示以第i个数为左边界和以第j个数为右边界的最大长度,那么当插入一个数a[v]时,只要满足a[i]<=a[v]<=a[j]就可以进行转态转移到dp[v][j]或者dp[i][v].

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<vector>
using namespace std;
typedef long long int ll;
const int mx = 1e2+5;
const ll mod = 1e9+7;
#define fi first
#define se second
#define inf 0x3f3f3f3f
int a[mx],dp[mx][mx];
int main(){
	int t;scanf("%d",&t);
	int cas = 1,n;
	while(t--){
		scanf("%d",&n);
		for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",a+i);
		memset(dp,0,sizeof(dp));
		int ans = 0;
		for(int i=1;i<=n;i++) dp[i][0] = dp[0][i] =  1;
		for(int i=2;i<=n;i++){
			for(int j=0;j<i;j++){
				for(int k=0;k<i;k++){
					if(j==k) continue;
					if(j==0){
						if(a[i]<=a[k]) 
						dp[j][i] = max(dp[j][i],dp[j][k]+1),dp[i][k] = max(dp[i][k],dp[j][k]+1);
					}else if(k==0){
						if(a[i]>=a[j]) 
						dp[j][i] = max(dp[j][i],dp[j][k]+1),dp[i][k] = max(dp[i][k],dp[j][k]+1);		
					}
					else if(a[i]>=a[j]&&a[i]<=a[k]) 
					dp[i][k] = max(dp[i][k],dp[j][k]+1),dp[j][i] = max(dp[j][i],dp[j][k]+1);
				}
			}
		} 
		for(int i=0;i<=n;i++)
		for(int j=0;j<=n;j++) ans = max(ans,dp[i][j]);
		printf("Case %d: %d\n",cas++,ans);
	}
	return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭