51 nod1242 斐波那契数列的第N项

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a17865569022/article/details/79950972
基准时间限制:1 秒 空间限制:131072 KB 分值: 0 难度:基础题
 收藏
 关注
斐波那契数列的定义如下:

F(0) = 0
F(1) = 1
F(n) = F(n - 1) + F(n - 2) (n >= 2)

(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ...)
给出n,求F(n),由于结果很大,输出F(n) % 1000000009的结果即可。
Input
输入1个数n(1 <= n <= 10^18)。
Output
输出F(n) % 1000000009的结果。
Input示例
11
Output示例
89

思路:n的范围过大,暴力超时
矩阵快速幂

https://blog.csdn.net/y990041769/article/details/22311889

#include<bits/stdc++.h>
#define INF 1000000009
using namespace std;
struct Mat
{
  long long a[2][2];
};
Mat mul(Mat A,Mat B)
{
  Mat temp;
  int i,j;
  memset(temp.a,0,sizeof(temp.a));
  for(i=0;i<2;i++)
  {
    for(j=0;j<2;j++)
    {
      for(int k=0;k<2;k++)
        temp.a[i][j]=(temp.a[i][j]+A.a[i][k]*B.a[k][j])%INF;
    }
  }
  return temp;
}
Mat del(Mat ans,long long n)
{
  Mat num={1,0,0,1};
  while(n)
  {
    if(n&1)
      num=mul(num,ans);
    ans=mul(ans,ans);
    n>>=1;
  }
//  for(int i=0;i<2;i++)
//  {
//    for(int j=0;j<2;j++)
//      cout<<num.a[i][j]<<" ";
//    cout<<endl;
//  }
  return num;
}
int main()
{
  long long n;
  cin>>n;
  Mat C={1,1,1,0};
  C=del(C,n);
  cout<<C.a[0][1]<<endl;
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试