lambda QAQ

fmap :: (q -> a) -> f q -> f a

Ural 1167 Bicolored Horses

题意是你有一个长为n的01串,定义一个01串的值为其中0的个数和1的个数的乘积 要求把这个01串分为k段,使得这k段的值的和最小 ------------------------题意结束的分割线------只看题意的可以回了----------- 定义状态dp[i][...

2015-07-31 22:07:51

阅读数 220

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭