Glass Beads poj 1509

版权声明:随便copy,我还求之不得呢 https://blog.csdn.net/A_loud_name/article/details/79966567

题目

一个字符串可以将第一个字符放到最后一位,然后问不断这样做可以得到的字典序最小的字符串

分析

后缀自动机
每次找最小的字母边转移,转移l次,找到的就是最小串表示的结尾点。

code

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<vector>
#include<ctime>

#define LL long long 

using namespace std;

const int N=20005;

int n;
int len[N*2];
int ch[N*2][30],fail[N*2];
int root,cnt,last;

void ins(int x)
{
  int p,q,np,nq;
  p=last; last=np=++cnt;
  len[np]=len[p]+1; 
  for (;!ch[p][x]&&p;p=fail[p])
    ch[p][x]=np;

  if (p==0) fail[np]=root;
  else
  {
    q=ch[p][x];
    if (len[q]==(len[p]+1)) fail[np]=q;
    else{
      nq=++cnt;
      len[nq]=len[p]+1;
      for (int i=0;i<=26;i++) ch[nq][i]=ch[q][i];
      fail[nq]=fail[q];
      fail[q]=fail[np]=nq;
      for (;ch[p][x]==q;p=fail[p])
        ch[p][x]=nq;
    }
  }
}

char s[N];
int work()
{
  scanf("%s",s);
  int m=strlen(s);
  last=cnt=root=1;
  for (int i=0;i<m;i++) s[i+m]=s[i];
  for (int i=0;i<m*2;i++) ins(s[i]-'a');
  int ans=1;
  for (int i=0;i<m;i++)
    for (int j=0;j<=26;j++)
      if (ch[ans][j]>0)
      {
        ans=ch[ans][j];
        break;
      } 
  printf("%d\n",len[ans]-m+1);
}

int main()
{
  scanf("%d",&n);
  while (n--)
  {
    memset(ch,0,sizeof(ch));
    memset(len,0,sizeof(len));
    memset(fail,0,sizeof(fail));
    work();
  }
}
阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页