C++作业2018-04-13

一,如何将类A和类B相互引用

class A.h

#include "B.h"
class A
{
  int i;
  B b;
}

class B.h

class A;
class B
{
  int i;
  A *a;
}

同时在B.cpp要有如下形式

#include "A.h"
B::B()
{
  ……
}

方法:其中一个类的头文件中要包含另一个的头文件,另一个对对方进行前置声明二,深拷贝的例子

#include <iostream>
using namespace std;
class C{
private:
  int a;
public:
 C(int b,char* cstr)     //构造函数
 {
  a=b;
  str=new char[b];
  strcpy(str,cstr);
 }
 C(const C& D)        //拷贝构造函数
 {
  a=D.a;
  str=new char[a];      //深拷贝
  if(str!=0)
  strcpy(str,D.str);
 }
 void Show()
 {
  cout<<str<<endl;
 }
 ~C()
 {
  delete str;
 }
private:
 int a;
 char *str;
};

int main()
{
 C A(10,"Hello!");
 C B=A;
 B.Show();
 return 0;
} 

三,如何用标记拷贝

四,多次调用构造函数主函数结束后析构释放的顺序

#include <iostream>
using namespace std;
class A
{
public:
  int a,b;
  A(int c,int d)
  {
    a=c;
		b=d;
    cout<<"Con~1"<<endl;
  }
  A(A& aa)
  {
    a=aa.a;
    cout<<"Con~2"<<endl;
  }
	~A(){cout<<"Des~"<<b<<endl;}
  void out()
  {
    cout<<a<<endl;
  }
};
int main()
{
	A aaa(10,1);
  A bbb(10,2);
	A ccc(10,3);
  return 0;
}
五,两个a的区别

一个是对象a,一个是参数a

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试