ubuntu中两种格式的压缩包解压命令

从网络上下载到的源码包, 最常见的是 .tar.gz 包, 还有一部分是 .tar.bz2包


要解压很简单 :


.tar.gz     格式解压为          tar   -zxvf   xx.tar.gz


.tar.bz2   格式解压为          tar   -jxvf    xx.tar.bz2

没有更多推荐了,返回首页