python numpy.random.randn(), numpy.random.rand(), numpy.random.randint()用法

numpy.random.rand()

生成给定维度下 0到1(包括0不包括1)之间的浮点数

numpy.random.randn()

生成给定维度下具有标准正太分布的数组

numpy.random.randint()

生成给定范围和维度下随机整数
numpy.random.randint(low,high = None, size = None)

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读