qt tableb view 打印预览和打印的问题 个人解决办法

                    好了长话短说  因为tableview 不提供print 函数 ,所以 要实现打印现在基本是基于 两种  一种是利用render 函数    一种是利用 html 来实现    我个人因为在用render方法的时候 打印预览是空白的  (同事使用相同的代码,在qt4.8+vs2008可以实现) 所以使用了html 来实现  。OK贴代码

// 打印预览 

QPrinter printer(QPrinter::ScreenResolution);

  QPrintPreviewDialog preview(&printer);
  connect(&preview, SIGNAL(paintRequested(QPrinter *)),this,SLOT(print(QPrinter* )));
  preview.exec();
//打印
QString strStream,strTitle;
  QTextStream out(&strStream);
  strTitle="carman——feng";
  const int rowCount = ui->tableView->model()->rowCount();
  const int columnCount = ui->tableView->model()->columnCount();
  out << "<html>\n"
      "<head>\n"
      "<meta Content=\"Textml; charset=Windows-1251\">\n"
     << QString("<title>%1</title>\n").arg(strTitle)
     << "</head>\n"
       "<body bgcolor=#ffffff link=#5000A0>\n"
       "<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2>\n";
  // headers
  out << "<thead><tr bgcolor=#f0f0f0>";
  for (int column = 0; column < columnCount; ++column)
    if (!ui->tableView->isColumnHidden(column))
      out << QString("<th>%1</th>").arg(ui->tableView->model()->headerData(column, Qt::Horizontal).toString());
  out << "</tr></thead>\n";
  // data table
  for (int row = 0; row < rowCount; ++row)
  {
    out << "<tr>";
    for (int column = 0; column < columnCount; ++column)
    {
      if (!ui->tableView->isColumnHidden(column)) {
        QString data = ui->tableView->model()->data(ui->tableView->model()->index(row, column)).toString().simplified();
        out << QString("<td bkcolor=0>%1</td>").arg((!data.isEmpty()) ? data : QString("&nbsp;"));
      }
    }
    out << "</tr>\n";
  }
  out << "</table>\n"
      "</body>\n"
      "<ml>\n";
  QTextDocument *document = new QTextDocument();
  document->setHtml(strStream);
  document->print(printer);

html的方法在qt 5.5 \5.6 版本的minGW 测试 可行

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页