js定时器 执行一次和重复执行(短信验证码倒计时)

前端 专栏收录该内容
79 篇文章 0 订阅

1.重复执行

setInterval(执行的方法,时间间隔)

 var num = 60;
 var timerRegister = setInterval(function(time){
   if(num == 60){
       num--;
      alertMy.pop();
     }else if(num == 0){
     //清除定时器
      clearInterval(timerRegister);
      $(".rgGetCode").html("获取验证码");
      }else{
       $(".rgGetCode").html(num+"秒");
        num--;
        }
       //每1秒执行一次
       },1000);

1.执行一次

setTimeout(执行的方法,延迟的时间)

 var timer = setTimeout(function(time){
    alertMy.pop();
    //延迟两秒执行后清除
    clearTimeout(timer);
    },2000);

相关博客

链接: js 定时器 执行一次和重复执行

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 1
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值